OL- stjer­nen ble

BT - - NYHEDER -

Par­ret ar­bej­de­de sam­men som ejen­doms­mæg­le­re, men for­hol­det skran­te­de. Suzy var sta­dig de­pres­siv, indtil en læ­ge or­di­ne­re­de præ­pe­ra­tet Zo­loft. Læ­gen hav­de ik­ke un­der­søgt hen­de for bipo­lar li­del­se. Den di­ag­no­se spil­ler nem­lig ik­ke sær­lig godt sam­men med me­di­ci­nen zo­loft. Den dår­li­ge kom­bi­na­tion trig­ge­de Suzys ma­ni. Hun blev ek­sta­tisk glad, hav­de in­gen hæm­nin­ger og hav­de svært ved at sty­re tan­ker­ne.

Ven­de­punk­tet, et dår­ligt et af slagsen, blev par­rets 20 års bryl­lups­dag i maj 2011. For­hol­det hav­de læn­ge skran­tet, og de var eni­ge om, at gø­re no­get sær­ligt ud af da­gen for at tæn­de gni­sten igen. Suzy Fa­vor Ha­milt­on fo­re­slog, at de skul­le ta­ge til Las Ve­gas og hy­re en prosti­tu­e­ret til en tre­kant. No­get, in­gen af dem, hav­de gjort før. Fak­tisk hav­de Suzy Fa­vor Ha­milt­on al­drig haft sex med an­dre, end sin mand. Pearl, hed den prosti­tu­e­re­de. De hav­de be­talt 1.000 dol­lars for en ti­me med hen­de. Suzy Fa­vor Ha­milt­on hav­de købt nyt un­der­tøj til lej­lig­he­den, og hav­de ta­get en blå som­mer­kjo­le på. Den frem­hæ­ve­de nem­lig hen­des sol­bru­ne kulør. De sip­pe­de al­le tre vod­ka og hil­ste hø­fligt på hin­an­den, in­den tø­jet røg af. Og så snart Suzy Fa­vor Ha­milt­on mær­ke­de Pearls tun­ge i sin mund, vid­ste hun, at hun kun­ne li­de det. Høj af sex » Alt var for­an­dret. Så snart Pearl var gå­et, fik jeg et vold­somt ma­nisk øje­blik. Jeg var elek­trisk, fuld af ener­gi og helt ude af mig selv. Jeg syn­tes, li­vet var fan­ta­stisk, « si­ger Suzy Fa­vor Ha­milt­on.

Far­ver­ne var kla­re­re, ly­set skar­pe­re og al­le kon­tu­rer var ty­de­li­ge­re. Hun be­skri­ver fø­lel­sen som at væ­re høj på ecst­a­sy.

Det gav hen­de et trip, og sex blev hen­des må­de, at hånd­te­re bipo­la­ri­te­ten.

» Jeg føl­te sig som ver­dens mest magt­ful­de men­ne­ske. Min ener­gi var uudtøm­me­lig, og jeg vil­le gø­re alt, for at ha­ve det så­dan, og jeg så ude­luk­ken­de mit liv i et narci­si­stisk lys. «

Ople­vel­ser­ne gav hen­de sam­me fø­lel­se, hun hav­de, ba­re i min­dre do­ser, når hun vandt et løb. Og på sam­men må­de som med lø­bet, kun­ne hun ik­ke stop­pe igen. Hun vil­le ha­ve me­re.

Hen­des mand gik med til at af­prø­ve et åbent for­hold, og hun fik lov til at væ­re sam­men med an­dre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.