V escort- pi­ge

BT - - NYHEDER -

Han kun­ne se, at det gjor­de hen­de glad. At hun ik­ke kun­ne la­de væ­re. Hun tog fle­re tu­re til Las Ve­gas, hvor hun be­tal­te for en mand­lig prosti­tu­e­ret el­ler op­søg­te mænd i nat­te­li­vet. En af hen­des scor­in­ger gav hen­de smyk­ker og tøj for 500 dol­lars, og det gav hen­de et ki­ck. Så hvor­for ik­ke gå skrid­tet vi­de­re? Hun kon­tak­te­de det bu­reau, hun og hen­des mand tid­li­ge­re selv hav­de brugt, men den­ne gang var det for til­by­de sig som escortpige.

Hen­des først kun­de var en 47- årig cow­boy, en vel­ha­ven­de en af slagsen. Vist nok en af bu­reau­ets bed­ste. Den­ne gang var hun i Ve­gas for at lø­be et løb i stilet­ter til et event i et ca­si­no, og Mark var ta­get med. In­den lø­bet skul­le hun mø­de op på Ca­es­ars Pa­la­ce i nær­he­den af den neonop­ly­se ga­de The Strip. Mark var nødt til at for­kla­re hen­de ru­ten. Hun kys­se­de ham hur­tigt far­vel og for­lod ham for at dyr­ke sex med en frem­med for pen­ge. Hun hav­de en lil­le stram, sort kjo­le på og det ene­ste par stilet­ter, hun eje­de.

» Mit hjer­te ham­re­de, som hav­de jeg li­ge gen­nem­ført et løb, og blo­det pum­pe­de rundt i krop­pen, « be­skri­ver hun. Be­sæt­tel­sen den sam­me Godt nok var pigsko­e­ne skif­tet ud med tårn­hø­je stilet­ter, men be­sæt­tel­sen var den sam­me. Hun vil­le sta­dig væ­re bedst. I Las Ve­gas fl­o­re­re­de en rang­li­ste over al­le hig­hclass escort- pi­ger. Og på trods af, at hun var 42, for­må­e­de hun at nå op på en an­den­plads.

I lø­bet af et år blev det til me­re end 100 for­skel­li­ge kun­der. Hun be- Alt var for­an­dret. Så snart Pearl var gå­et, fik jeg et vold­somt ma­nisk øje­blik. Jeg var elek­trisk, fuld af ener­gi og helt ude af mig selv. Jeg syn­tes, li­vet var fan­ta­stisk, tjen­te kun­der­ne i stør­ste su­i­ter på de dy­re­ste ho­tel­ler. Mæn­de­ne køb­te vin til 1.000 dol­lar fla­sken og mid­da­ge for det dob­bel­te. Of­te tjen­te hun 1.000 dol­lars i ti­men, og mel­lem kun­der­ne ka­ste­de hun pen­ge ef­ter de­sig­nerta­sker, bo­tox og dy­re kjo­ler.

I be­gyn­del­sen pas­se­de hun sta­dig sit ar­bej­de hjem­me i Wi­scon­sin, og brug­te hver­da­ge­ne sam­men med sin mand og dat­ter. Kun én gang om må­ne­den tog hun til Las Ve­gas. Til sidst var hun i Las Ve­gas en hel må­ned ad gan­gen.

20. de­cem­ber 2012 blev Suzy Fa­vor Ha­milt­ons dobbeltliv af­slø­ret af en jour­na­list fra net­me­di­et ‘ The smoking gun’. Og hun faldt med et brag. Nyhe­den blev ver­den­s­oms­pæn­den­de.

Da­gen ef­ter, at ar­tik­len blev pu­bli­ce­ret, prø­ve­de Suzy Ha­milt­on at ta­ge sit eget liv. Hen­des mand, for­æl­dre, al­le, kend­te sand­he­den, og det var me­re, end hun kun­ne kla­re. Hen­des mand fik hen­de i be­hand­ling og hun blev hur­tigt di­ag­no­sti­se­ret bipo­lar. Æg­te­ska­bet var fle­re gan­ge ved at gå i styk­ker, men de kla­re­de den sam­men. Søv­bryl­lup til maj » Jeg vil­le ik­ke ha­ve væ­ret her i dag uden min mand. Han valg­te at fo­ku­se­re på min syg­dom ik­ke min op­før­sel, da jeg hav­de al­ler­mest brug for det. Jeg er ham evigt tak­nem­me­lig for den enor­me kær­lig­hed. «

Til maj har par­ret 25- års bryl­lups­dag, og sølv­bryl­lup­pet skal ik­ke fejres med gæ­ster i sen­gen - de bli­ver gift igen ved en ce­re­mo­ni ved ha­vet.

SUZYS VIL­DE LIV 1968: Suzy Fa­vor Ha­milt­on bli­ver født i Ste­vens­po­int, Wi­scon­sin. 1991: Hun bli­ver gift med sin mand Mark. 1992- 2000: Del­ta­ger tre gan­ge ved OL for USA i 1.500 me­ter­løb. Nå­e­de fi­na­len i år 2000 som bed­ste re­sul­tat. 2005: Får dat­te­ren Ky­lie. 2007: Skif­ter me­di­cin mod si­ne sinds­li­del­ser. Det frem­pro­vo­ke­rer en ma­nisk re­ak­tion. 2011: 20 års- bryl­lups­dag i Las Ve­gas. Har sam­men med sin mand en tre­kant med en prosti­tu­e­ret. 2011- 2012: Ar­bej­der selv som escortpige un­der nav­net Kel­ly Lun­dy. 2012: Net­me­di­et ’ The Smoking Gun’ afslører hen­des hem­me­li­ge liv som prosti­tu­e­ret. 2016: Ud­gi­ver en bog om sit liv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.