Kær­lig­he­den red­de­de Ade­le

BT - - NYHEDER -

FAMILIELYKKE Nor­malt er Ade­le kendt for at væ­re no­to­risk pri­vat om sit liv, men i mart­s­ud­ga­ven af Vogue åb­ner den 27- åri­ge Oscar­vin­den­de ’ Sky­fall’- san­ge­r­in­de op for, hvor­dan to mænd har for­an­dret hen­de ef­ter en tur­bu­lent pe­ri­o­de. Si­den 2011 har den ver­dens­be­røm­te su­per­stjer­ne dan­net par med for­ret­nings­man­den Si­mon Ko­necki, og året ef­ter kom par­rets lil­le søn An­ge­lo til ver­den, og det æn­dre­de alt for san­ge­r­in­den.

» Da jeg mød­te Si­mon, vid­ste jeg, at der vil­le ske no­get stort, « for­tæl­ler san­ge­r­in­den åben­hjer­tigt i in­ter­viewet med mo­de­ma­ga­si­net.

» Det var først, da jeg blev mor, at jeg føl­te, jeg vir­ke­lig le­ve­de. Jeg kan ik­ke til­la­de at fyl­de mit ho­ved op med an­dre ting, når jeg har min søn. An­ge­lo gør, at jeg er stolt af mig selv, « si­ger san­ge­r­in­den.

Ef­ter føds­len af lil­le An­ge­lo har pri­o­ri­te­ter­ne æn­dret sig for Ade­le, og ud over en stør­re lyk­ke­fø­lel­se har rol­len som mor og­så ban­ket en del me­re selv­til­lid ind i hen­de.

» Min ho­ved­be­skæf­ti­gel­se er at væ­re mor, der­næst kom­mer jeg selv og til sidst mit ar­bej­de, « un­der­stre­ger ’ Hel­lo’- san­ge­r­in­den over for mo­de­ma­ga­si­net.

» Fak­tisk sy­nes jeg bed­re om mig selv nu end no­gen­sin­de før. Jeg har det så til­pas i min egen krop. Jeg kan vir­ke­lig godt li­de, hvor­dan jeg ser ud, og jeg el­sker de men­ne­sker, jeg om­gi­ver mig selv.

Selv­føl­ge­lig er jeg sta­dig usik­ker på nog­le om­rå­der, men det skal ik­ke hol­de mig til­ba­ge, « fast­slår san­ge­r­in­den i in­ter­viewet.

Ade­le kan ses i Dan­mark he­le to gan­ge til for­å­ret. Først ved en kon­cert i Forum i Kø­ben­havn 3. maj og da­gen ef­ter i Jy­ske Bank Boxen i Her­ning. Fak­tisk sy­nes jeg bed­re om mig selv nu end no­gen­sin­de før. Jeg har det så til­pas i min egen krop. Jeg kan vir­ke­lig godt li­de, hvor­dan jeg ser ud

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.