Nye af­hø­rin­ger af Sarkozy gør gen­valg i 2017 svært

BT - - NYHEDER -

Pa­ris: Den tid­li­ge­re fran­ske Ni­co­las Sarkozy har brugt en stor del af sin tirs­dag i sel­skab med fransk po­li­ti.

Sarkozy blev så­le­des af­hørt i ti­me­vis om­kring uove­r­ens­stem­mel­ser i for­bin­del­se med hans kampag­ne­mid­ler i valg­kam­pen i 2012, op­ly­ser den fran­ske an­kla­ge­myn­dig­hed.

Iføl­ge det fran­ske nyheds­bu­reau AFP er det ik­ke klart, om Sarkozy står til at bli­ve til­talt ef­ter af­hø­rin­ger­ne.

Skul­le det ske, vil det gø­re det me­get van­ske­ligt for ham at genop­stil­le i 2017. Den fran­ske an­kla­ge­myn­dig­hed si­ger til Reu­ters, at der er » mi­stan­ke om ulov­lig fi­nan­si­e­ring af en kampag­ne for en kan­di­dat, som har over­skre­det de lov­li­ge græn­ser for ud­gif­ter­ne til en valg­kampag­ne « :

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.