Får hug for fræk­ke fo­to

BT - - SPORTEN - FEJLPRIORITERING

blik­ke­lig 19. plads på ver­dens­rang­li­sten, « si­ger Ke­vin Mit­chell, der ik­ke de­sto min­dre me­ner, at det er for tidligt at af­skri­ve dan­ske­rens mu­lig­hed for at gen­vin­de sin po­si­tion i top­pen af in­ter­na­tio­nal kvin­de­ten­nis.

» Man må for­mode, at spil­le­re som Se­re­na Wil­li­ams og Maria Sha­ra­pova snart er for­tid på WTA Tou­ren. Styr­ke­mæs­sigt be­fin­der Woz­ni­a­cki sig i det sto­re felt, der har po­ten­ti­a­le til at ta­ge over, « si­ger Ke­vin Mit­chell.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is ek­stræ­ner Mi­cha­el Mor­ten­sen for­står ik­ke den for­ar­gel­se, som vis­se per­so­ner har yt­ret om hen­des bodypaint- bil­le­der i Sports Il­lu­stra­teds pre­sti­ge­fyld­te biki­ni­ud­ga­ve:

» Hun er ung og sø­ger sjove op­le­vel­ser. Hvis del­ta­gel­sen i Sports Il­lu­stra­teds ’ swimsu­it’- ud­ga­ve kan væ­re med til at gi­ve hen­de adspre­del­se i en hek­tisk hver­dag, sy­nes jeg kun, at det er godt. «

Hver­ken hen­des far og træ­ner Pi­o­tr Woz­ni­a­cki, hen­des agent Mik­kel Nis­sen, WTA el­ler ar­ran­gø­rer­ne af WTA- tur­ne­rin­gen i Du­bai har be­sva­ret BTs opkald, og man kom­mer ik­ke me­get nær­me­re en for­kla­ring ved at ta­le med hen­des fy­si­o­te­ra­pe­ut, Mark Abild­hau­ge.

» Jeg har ik­ke sa­m­ar­bej­det med Ca­ro­li­ne si­den Au­stra­li­an Open ( i slut­nin­gen af ja­nu­ar, red.), og har end­nu in­tet hørt fra Ca­ro­li­ne, om hun vil dra­ge nyt­te af mi­ne kva­li­fi­ka­tio­ner fremad­ret­tet, Så jeg er ik­ke in­for­me­ret om den nu­væ­ren­de ska­des om­fang. Men da jeg hav­de sid­ste ar­bejds­dag med hen­de, var hun ska­des­fri, « si­ger han.

Til­sy­ne­la­den­de er der fra WTA fuld for­stå­el­se for Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is PR- tur til USA. I hvert fald har man lagt bil­le­der­ne af bo­dy­pain­te­de Woz­ni­a­cki ud på hjem­mesi­den og og­så talt med hen­de.

» Jeg el­sker min bodypaint. Det har væ­ret en ut­ro­lig op­le­vel­se, « ci­te­res hun for at si­ge.

På Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is hjem­mesi­de kan man læ­se, at hun fra 21. fe­bru­ar til 6. marts vil del­ta­ge i tur­ne­rin­ger i Qa­tar og Me­xi­co.

» Må­ske skul­le Woz­ni­a­cki i ste­det over­ve­je at ta­ge en læn­ge­re ska­des­pau­se? Hun har nævnt, at hun pla­ges af et sprin­ger­k­næ. En så­dan ta­ger mel­lem tre og seks må­ne­der at få has på, « si­ger Pe­ter Ba­sti­an­sen.

ONS­DAG 17. FE­BRU­AR 2016

Det har ik­ke væ­ret mu­ligt for BT at frem­skaf­fe bil­le­der­ne af Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki iført bodypaint til brug i avi­sen. Bil­le­der­ne kan dog ses på bt. dk/ sport. Her kan du og­så se en vi­deo af Woz­ni­a­cki, der bli­ver bo­dy­pain­tet før fo­to­gra­fe­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.