Cham­pions Le­agu­eot­ten­de­dels­fi na­ler Ba­re vent til j

BT - - SPORTEN - VAGTSKIF­TE Re­tu­ro­p­gør: 9. marts, 20.45 Re­tu­ro­p­gør: 9. marts, 18.00

Da José Mourin­ho i mid­ten af de­cem­ber fi k spar­ket i Chel­sea, var det en klub i frit fald. Re­sul­ta­ter­ne var yd­my­gen­de, per­son­f­nid­de­ren op­sigtsvæk­ken­de og me­ga­stjer­ner­nes præ­sta­tio­ner tæt på pin­li­ge. Det var en stor­klub i fl am­mer, og der var brug for en brand­sluk­ker. Val­get faldt på ve­te­ra­nen Guus Hid­dink, som trå­d­te til, sluk­ke­de il­den og sty­re­de klub­ben gen­nem 12 kam­pe uden ne­der­lag. Li­ge indtil i aft es.

Her hed op­ga­ven Pa­ris SaintGer­main og den før­ste af to ot­ten­de­dels­fi na­le­kam­pe i Cham­pions Le­ague. Det skul­le vi­se sig at bli­ve Hid­dinks før­ste ne­der­lag si­den ma­na­ge­r­ind­sæt­tel­sen, da hjem­me­hol­det med Zla­tan Ibra­him­ovic og Edin­son Ca­va­ni som målsco­re­re sej­re­de 2- 1.

Hid­dinks før­ste ne­der­lag var in­gen ka­ta­stro­fe for Chel­sea, men al­li­ge­vel et lil­le be­vis på, at eng­læn­der­ne fort­sat er et styk­ke fra Eu­ro­pas ab­so­lut­te top. Det skal der la­ves om på i den kom­men­de sæ­son, og det kan me­get vel bli­ve un­der en ar­gen-

1) Ud­nyt­ter trup­pen mak­si­malt tinsk ma­e­stro. Til som­mer ud­lø­ber Hid­dinks mid­ler­ti­di­ge kon­trakt, og afl øse­ren skul­le al­le­re­de væ­re fun­det: At­léti­co Madrids ar­gen­tin­ske suc­ces­ma­ger Die­go Si­meo­ne.

Så­dan lød det i hvert fald i går iføl­ge span­ske me­di­er, som hæv­der at vi­de, at Die­go Si­meo­ne al­le­re­de har for­talt At­léti­co Madrid, at han til som­mer over­ta­ger i Chel­sea, hvor han skal gen­rej­se det mand­skab, som i in­de­væ­ren­de sæ­son har va­det i så man­ge skuff el­ser, men som og­så er godt på vej til at løft e sig.

For selv om det blev til ne­der­lag i aft es, be­vi­ste præ­sta­tio­nen i Pa­ris, at der be­stemt er no­get at ar­bej­de vi­de­re med. Gan­ske vist score­de bå­de Zla­tan Ibra­him­ovic ( di­rek­te på fris­parkt før pau­sen) og Edin­son Ca­va­ni sidst i an­den halv­leg, men Jo­hn Obi Mi­kels ud­lig­ning se­kun­der før pau­sen gav liv­li­nen.

Spørgs­må­let er så, om det er nok til at slå pa­ri­ser­ne ud i re­tur­kam­pen 9. marts på Stam­ford Brid­ge og der­med for­læn­ge Guus Hid­dinks ene­ste mu­lig­hed for en ti­tel, in­den Die­go Si­meo­ne – for­ment­lig – ta­ger over til som­mer. Die­go Si­meo­ne over­tog i 2011 et hold, der li­ge hav­de mi­stet stjer­ner som David de Gea og Ser­gio Agüero. Si­den har han gi­vet far­vel­kram­me­re til stor­spil­le­re som Ra­da­mel Falcao, Die­go Cos­ta og Thi­baut Cour­tois, der i aft es var en af ho­ved­år­sa­ger­ne til, at Chel­sea ik­ke tab­te stør­re, uden at kort­hu­set er fal­det sam­men. Al­le tre kan han i øv­rigt bli­ve gen­for­e­net med i Chel­sea. Die­go Si­meo­ne har vist en unik ev­ne til at fi nde nye ta­len­ter og pro­fi ler og få dem til at blom­stre un­der sin le­del­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.