Ar­ne­sen fy­ret

BT - - SPORTEN - AR­NE­SENS AN­DRE NED­T­U­RE ØV- DAG

2004- 2005 TOT­TEN­HAM:

2005- 2010 CHEL­SEA:

2011- 2013 HAM­BUR­GER SV:

2014 ME­TA­LIST KHAR­KIV: dan­ske­ren ble­vet off er for den græ­ske vre­de og fy­ret som sym­bo­let på den kri­se, der præ­ger de sport­s­li­ge re­sul­ta­ter hos PA­OK i øje­blik­ket.

Syv kam­pe uden sejr og en fem­te­plads i liga­en blev for me­get for græker­ne, og det ko­ste­de i går Frank Ar­ne­sen job­bet som sport­s­di­rek­tør i den græ­ske hav­ne­by.

» Jeg tal­te med mr. Mi­chel ( PAOKs dag­li­ge le­der, Lu­bos Mi­chel, red) og be­slut­te­de at stand­se mit sam­ar­bej­de med PA­OK om­gå­en­de. Jeg vil i øv­rigt ik­ke si­ge me­re li­ge nu. Der vil sand­syn­lig­vis snart kom­me en er­klæ­ring fra klub­ben. Men jeg ta­ger til træ­ning i eft er­mid­dag, « for­kla­rer Frank Ar­ne­sen selv til det græ­ske me­die Sport24. gr.

Me­re vil­le Frank Ar­ne­sen alt­så ik­ke si­ge om sin græ­ske af­slut­ning for nu­væ­ren­de. Og det lyk­ke­des trods fl ere hen­ven­del­ser hel­ler ik­ke BT at få Frank Ar­ne­sen til at ud­dy­be år­sa­gen til sit stop.

PA­OK kom dog lidt nær­me­re en for­kla­ring i en kort pres­se­med­del­el­se se­ne­re på da­gen.

» PA­OK FC be­kræft er, at sa­m­ar­bej­det med Frank Ar­ne­sen op­hø­rer. Desvær­re kun­ne sa­m­ar­bej­det ik­ke fort­sæt­te grun­det for­skel­li­ge fi lo­soDesvær­re kun­ne sa­m­ar­bej­det ik­ke fort­sæt­te grun­det for­skel­li­ge fi lo­so­fi er i for­hold til op­byg­ning og le­del­ses­stil fi er i for­hold til op­byg­ning og le­del­ses­stil, « lød det fra klub­ben på dens of­fi ci­el­le hjem­mesi­de, der øn­ske­de Frank Ar­ne­sen held og lyk­ke frem­over.

Se­ne­re kun­ne sam­me hjem­mesi­de så og­så for­tæl­le, at Frank Ar­ne­sen gan­ske rig­tigt hav­de væ­ret ude på træ­nings­ba­nen og si­ge far­vel til de spil­le­re og træ­ne­re, han indtil i går hav­de væ­ret sport­s­di­rek­tør for. Holdt kun 10 må­ne­der Fy­rin­gen af Frank Ar­ne­sen kom­mer, trods de dår­li­ge re­sul­ta­ter, kun 10 må­ne­der eft er, han trå­d­te til i job­bet som sport­s­di­rek­tør i klub­ben.

Dan­ske­ren hav­de eft er en læn­ge­re pau­se fra fod­bol­den en­de­lig sagt ja til PA­OK, der i fl ere om­gan­ge hav­de bej­let til ham un­der hans sab­bat ef­ter af­ske­den med Me­ta­list Khar­kiv i Ukrai­ne.

Her hav­de klub­bens ejer, den sten­ri­ge græker Ivan Savvi­dis, gjort PA­OK gæld­fri, og han vil­le for alt i ver­den ha­ve Frank Ar­ne­sen til at dan­ne fun­da­men­tet og sam­ti­dig sik­re en rød tråd mel­lem PAOKs ung­doms­af­de­ling og første­hol­det. Den 59- åri­ge dan­sker var så­le­des hånd­pluk­ket til job­bet og fi k en tre år lang kon­trakt, hvor han iføl­ge BTs op­lys­nin­ger var sik­ret en hy­re på mel­lem seks og syv mil­li­o­ner år­ligt.

Der­for lød den of­fi ci­el­le år­sag til af­ske­den højst over­ra­sken­de – at Frank Ar­ne­sen og græker­ne på kun 10 må­ne­der hav­de fun­det frem til et to­talt ufor­e­ne­ligt syn på dan­ske­rens vig­tig­ste ar­bejds­om­rå­der.

Om det hav­de at gø­re med et dår­ligt for­ar­bej­de fra klub­bens si­de, fejl hos Frank Ar­ne­sen el­ler græsk utå­l­mo­dig­hed, står li­ge nu uklart udadtil.

Frank Ar­ne­sens op­hold hos Tot­ten­ham blev kort og end­te dra­ma­tisk, da det kom frem, at han lå i for­hand­lin­ger med Chel­sea. Frank Ar­ne­sen blev sus­pen­de­ret fra job­bet hos Tot­ten­ham, indtil klub­ben hav­de for­hand­let en over­gangs­sum igen­nem med Lon­don- ri­va­ler­ne fra Chel­sea. Men for­lø­bet gjor­de ik­ke Frank Ar­ne­sen po­pu­lær hos Tot­ten­hams til­hæn­ge­re. Frank Ar­ne­sen ar­bej­de­de sig i Chel­sea helt frem i cen­trum af mag­ten i den en­gel­ske top­klub. Her brug­te han man­ge pen­ge på køb af ta­len­ter, hvor få brød igen­nem, mens en del blev solgt vi­de­re med fortje­ne­ste. Ar­ne­sen stop­pe­de selv og fi k en re­la­tiv ven­lig af­sked med Chel­sea eft er fem in­ten­se sæ­so­ner. Op­hol­det i den ty ske tra­di­tions­klub bød på tu­mult, magt­kam­pe og en fy­ring. Frank Ar­ne­sen kom til HSV med am­bi­tio­nen om at gø­re klub­ben til fast in­ven­tar i top­pen af ty sk fod­bold. I ste­det mød­te han en klub, der var på ran­den af kon­kurs, og Ar­ne­sen hav­de kun få øko­no­mi­ske mid­ler at hand­le spil­le­re for. Dag­lig kri­tik og svin­gen­de held med køb af spil­le­re blev Ar­ne­sens en­de­ligt, da klub­ben fy­re­de ham eft er ue­nig­hed om stra­te­gi­en. Frank Ar­ne­sen blev 1. fe­bru­ar 2014 an­sat som ny sport­s­di­rek­tør hos den ukrain­ske top­klub Me­ta­list Khar­kiv. Men op­hol­det nå­e­de al­drig rig­tigt at be­gyn­de, før Frank Ar­ne­sen for­lod det igen. Kri­sen mel­lem Ukrai­ne og pr­orus­si­ske se­pa­ra­ti­ster gjor­de, at fa­mi­li­en ind­træn­gen­de bad dan­ske­ren om at kom­me væk. Og Frank Ar­ne­sen sag­de så­le­des stop eft er en må­ned.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.