TRÆT AF SO­CI­AL

BT - - SPORTEN - For­å­rets pro­fi l De­butan­ten Nøg­le­kam­pen

FA­MI­LIE­MEN­NE­SKE

» Det må ha­ve væ­ret med min bror. Da jeg var ung­doms­spil­ler, skul­le jeg træff e en stor be­slut­ning, om jeg skul­le fort­sæt­te med fod­bold el­ler no­get helt an­det. Den sam­ta­le, jeg hav­de med ham, var rig­tig god. Han rå­de­de mig til, at jeg skul­le gi­ve det chan­cen og fort­sæt­te, for­di jeg hav­de ta­lent. « Hvem har væ­ret den vig­tig­ste per­son for fod­bold­spil­le­ren Osama Ak­har­raz?

» Der har væ­ret fl ere. Min bror har væ­ret en stor hjælp og in­spira­tion. Fa­mi­li­en ge­ne­relt. Min ko­ne, som har væ­ret me­get støt­ten­de, og har hjul­pet mig igen­nem man­ge ting. Blandt an­det hvor­dan jeg skul­le fun­ge­re i et fod­bold­mil­jø. Det har væ­ret de nær­me­ste for mig, der har be­ty­det mest. «

» Det ved jeg ik­ke. Jeg fi k et til­bud om at spil­le for det ma­rok­kan­ske lands­hold. Men det var en stor be­slut­ning at ta­ge her og nu, så jeg valg­te at si­ge, at jeg godt vil­le ven­te med det. Jeg var et sted i min kar­ri­e­re, hvor jeg skul­le gen­star­te den. Jeg vil godt li­ge ha­ve ro på og se, hvor­dan lan­det lig­ger i lø­bet af det næ­ste styk­ke tid. Jeg har me­get fo­kus på at gø­re det godt på klubhol­det og vi­se mig frem der, før jeg ser på, hvor­dan mi­ne mu­lig­he­der er. « Hvem er din bed­ste ven in­den for fod­bold?

» Jeg har ik­ke væ­ret så læn­ge i Vi­borg, men jeg ta­ler me­get med vo­res kro­a­ti­ske ven ’ Ruki’ ( An­te Ru­kavi­na, red.). Ham har jeg det godt med, men om det er min bed­ste ven, ved jeg ik­ke. Vi har en god ke­mi. Vi har nok den sam­me hu­mor, og vi bor re­la­tivt tæt på hin­an­den i Vi­borg, så vi spi­ser og­så sam­men en gang imel­lem. Jeg tror og­så, vi har lagt en del pen­ge hos JOE & THE JU­I­CE i Vi­borg. Der er vi fa­ste kun­der. Jeg ta­ger en Spi­cy Tu­na ( tun­mous­se, ja­la­peños og ta­ba­sco, red.) og en Prin­ce of Gre­en ( spi­nat, ana­nas og æb­le, red.). « Hvad er det vig­tig­ste, fod­bold har gi­vet dig?

» Di­sci­plin og styr på tin­ge­ne. I hver­da­gen er jeg me­get struk­tu­re­ret nu, og jeg le­ver og spi­ser or­dent­ligt. Det har gjort en del for mig. Det er nok to år si­den, at jeg vir­ke­lig be­gynd­te at tæn­ke over, at hvis jeg skul­le fi nde de sid­ste pro­cen­ter, var jeg nødt til at for­be­re­de mig or­dent­ligt, spi­se or­dent­ligt og sove rig­tigt. « Der er helt sik­kert man­ge, der sav­ner din bram­fri fa­con på de so­ci­a­le me­di­er. Sav­ner du selv de so­ci­a­le me­di­er?

» Over­ho­ve­det ik­ke. Det var sjov og bal­la­de den­gang, men nu er jeg et helt an­det sted. Det si­ger mig fak­tisk in­gen­ting. Jeg hav­de på et tids­punkt In­s­ta­gram, men den kon­to har jeg luk­ket ned, for­di jeg sy­nes, det he­le bli­ver så over­fl adisk. Man læg­ger et bil­le­de op, no­gen det, og så er det det. Jeg kan ik­ke se, hvad me­nin­gen er med det. Jeg har til gen­gæld Snap­chat, og det er me­get sjovt at kun­ne gri­ne lidt af de bil­le­der, som for­svin­der igen. «

Ser­ge Déblé

Mik­kel Vester­gaard

Ho­bro 5. marts

ONS­DAG 17. FE­BRU­AR 2016

Ivo­ri­a­ne­ren ryk­ke­de op med Vi­borg som di­vi­sions­top­sco­rer og var spå­et en fl ot sæ­son og­så i den bed­ste ræk­ke, men det be­gynd­te trægt. Må­le­ne ude­blev, og så lig­ne­de den lil­le an­gri­ber mest af alt en mand med sin egen mis­sion. Mod slut­nin­gen af eft er­å­ret fi k han en­de­lig sco­ret det vig­ti­ge før­ste mål, mens spil­let uden for fel­tet blev mar­kant for­bed­ret. Med et halvt års Superliga- er­fa­ring kan han bli­ve gift ig. Vester­gaard har vist fl ere bud på sit ta­lent i Es­b­jerg, hvor han er hen­tet fra. Får han chan­cen ved si­den af Déblé på top­pen, kan han få et lil­le gen­nem­brud det­te for­år. Den 23- åri­ge an­gri­ber har sco­ret seks mål i si­ne 39 Superliga- kam­pe, men han har og­så væ­ret en god spil­sta­tion i si­ne ind­hop. På et Vi­borg- hold, der vil bli­ve pres­set i fl ere kam­pe, bli­ver det vig­tigt med en mand, der kan hol­de på bol­den. Det hand­ler ik­ke om an­det end over­le­vel­se for Vi­borg. Og­så selv­om der er 11 po­int ned til Ho­bro. Der kig­ges kun én vej, og der­for vil en sejr i den ba­re an­den for­årskamp mod Ho­bro nær­mest kun­ne red­de he­le sæ­so­nen. Et for­spring vil så kun­ne ly­de på 14 po­int, om ik­ke me­re, og så skal Ho­bro vist ha­ve fl øjet en Ove me­re til Ho­bro for at over­le­ve den nedryk­nings­fa­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.