Ord­krig uden vin­de­re

BT - - SPORTEN -

ITO UGER I træk har Dan­mark sat dags­or­de­nen i For­mel 1. For 14 da­ge si­den hand­le­de det om Ke­vin Magnus­sens co­me­ba­ck for Re­nault – i sid­ste uge om Marco Sø­ren­sen og Car­men Jor­da. MENS KE­VIN MAGNUS­SEN og he­le Dan­mark var den sto­re vin­der for 14 da­ge si­den, kan jeg kun se ta­be­re i sid­ste uges ord­krig mel­lem Sø­ren­sen og Jor­da.

Okay – jeg kan godt for­stå, at Sø­ren­sen er fru­stre­ret. For et år si­den hav­de han med en GP2- sejr i slut­nin­gen af 2014, en loven­de GP2- kon­trakt for 2015 og en ny ud­vik­lings­kø­rer- aft ale med Lo­tus kurs mod For­mel 1. Men det gik skævt i GP2, han sad­le­de om til GT- ra­cing, og si­den har Sø­ren­sen ik­ke væ­ret på For­mel 1- ra­da­ren. IMENS HAR BIL­LEDS­KØN­NE Car­men Jor­da, der ik­ke er i nær­he­den af dan­ske­ren, når det gæl­der re­sul­ta­ter og ta­lent, so­let sig som Lo­tus’ og nu Re­naults ud­vik­lings­kø­rer. Hver­ken Sø­ren­sen el­ler Jor­da har no­gen­sin­de væ­ret på ba­nen i en re­gu­lær For­mel 1- test, men det må ha­ve væ­ret bit­tert for dan­ske­ren at se, hvor­dan Jor­da blev pro­fi le­ret, mens han le­ve­re­de langt bed­re præ­sta­tio­ner i si­mu­la­to­ren. MEN AT GÅ ud og for­tæl­le, at Jor­da var 12 se­kun­der lang­som­me­re i si­mu­la­to­ren, var ik­ke Sø­ren­sens smar­te­ste kar­ri­e­re- træk. For det før­ste ly­der 12 se­kun­der vold­somt – i en si­mu­la­tor, hvor ri­si­ko- mo­men­tet er eli­mi­ne­ret. Jor­da hæv­der da og­så selv, at hun kun var om­kring et se­kund lang­som­me­re end tea­mets første­kø­rer Ro­main Grosje­an. Det ly­der til gen­gæld me­get op­ti­mi­stisk, så sand­he­den lig­ger nok et sted midt imel­lem. FOR DET AN­DET er det jo ik­ke kun Jor­da, han an­gri­ber. Med si­ne hår­de ord om hen­des ev­ner kri­ti­se­rer Sø­ren­sen og­så de team­che­fer, der an­sat­te hen­de. Ra­cing er en lil­le ver­den, og det er én ting at bli­ve upo­pu­lær hos en spansk ra­cer­pi­ge med be­græn­set ta­lent – det er no­get an­det og me­re al­vor­ligt at bræn­de bro­er til Re­nault- le­del­sen. FOR DET TRED­JE spil­ler man i For­mel 1 de kort, man har på hån­den. Jo – det var først og frem­mest hen­des ud­se­en­de og køn, der skaff ede Car­men Jor­da job­bet som ud­vik­lings­kø­rer.

For det var hen­des stær­ke­ste kort. Li­ge­som de 350 mil­li­o­ner sponsor- kro­ner, Pa­stor Mal­do­na­do en­gang rå­de­de over, var hans bed­ste kort. Sidst i 1990er­ne, da in­gen end­nu hav­de hørt om Lewis Ha­milt­on, og da For­mel 1- bag­mand Ber­nie Ec­c­le­sto­ne var på ud­kig eft er en far­vet kø­rer, var hud­far­ven et af Ja­son Watts kort i po­ker- spil­let om de få le­di­ge For­mel 1- sæ­der. Og selv­føl­ge­lig spil­le­de han det.

» Hvis jeg kan kom­me i For­mel 1 ved at la­ve om­vendt Mi­cha­el Ja­ck­son, er det fi nt med mig, « sag­de han på et tids­punkt, mens po­p­stjer­nen blev ly­se­re og ly­se­re i hu­den.

Så­dan er For­mel 1. FOR DET FJER­DE er det jo en ’ team­kam­me­rat’, Sø­ren­sen gør til grin med sin snak om de 12 se­kun­der.

» Vi vin­der sam­men, og vi ta- ber sam­men « er en af de mest brug­te kli­chéer i For­mel 1, hvor team- work og - spi­rit væg­ter højt. I ORD­KRI­GEN MEL­LEM Marco Sø­ren­sen og Car­men Jor­da er der kun ta­be­re. Spa­ni­e­ren har få­et yder­li­ge­re rid­ser i sit i for­vej­en ram­po­ne­re­de ima­ge som ra­cer­kø­rer.

Marco Sø­ren­sen har helt unød­ven­digt brændt bro­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.