Jø­de­had, nej

BT - - NYHEDER -

UD­LÆN­DIN­GEPO­LI­TIK De bor­ger­li­ge po­li­ti­ke­re i det tid­li­ge­re re­ge­rings­par­ti Mo­de­ra­ter­na vil læ­re af Dan­mark, før par­ti­et præ­sen­te­rer en stram­me­re ud­læn­din­gepo­li­tik til næ­ste riks­dags­valg. Det for­tæl­ler Mo­de­ra­ter­nas næst­for­mand Elisa­beth Svan­tes­son, som ons­dag mød­tes med in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg ( V) i Kø­ben­havn til en kop kaf­fe og en snak om flygt­nin­ge­kri­se, græn­se­kon­trol og asyl­stram­nin­ger.

» Det er vig­tigt for os i Sve­ri­ge at ha­ve et godt for­hold til Dan­mark og al­le de nor­di­ske lan­de. Vi må sam­ar­bej­de me­re i flygt­nin­ge­kri­sen, for­di vi har de sam­me ud­for­drin­ger, « si­ger Elisa­beth Svan­tes­son.

Hun er in­ter­es­se­ret i, hvor­dan Dan­mark fø­rer in­te­gra­tions­po­li­tik, får flygt­nin­ge hur­ti­ge­re i job og ser på EUs po­li­tik med den mas­si­ve strøm af flygt­nin­ge og mi­gran­ter.

» Sid­ste år hav­de vi en ut­ro­lig stor ud­for­dring i Sve­ri­ge. Mo­de­ra­ter­na me­ner, at vi må ha­ve en mid­ler­ti­dig flygt­nin­ge­pau­se. El­lers kan Sve­ri­ge ik­ke kla­re den sto­re ud­for­dring i so­ci­al­væ­se­net, sko­len og Ud­læn­din­ge­sty­rel­sen, « si­ger Elisa­beth Svan­tes­son.

Hun un­der­stre­ger, at stram­nin­ger i ud­læn­din­gepo­li­tik­ken har en ef­fekt på an­tal­let af asylan­sø­ge­re. Men det er ik­ke al­le Støj­bergs stram­nin­ger, Mo­de­ra­ter­na vil la­de sig in­spi­re­re af.

Den om­dis­ku­te­re­de smyk­ke­lov, hvor myn­dig­he­der­ne kan ta­ge vær­di­gen­stan­de fra flygt­nin­ge, er hun ik­ke fan af.

» Det er ik­ke no­get, vi vil ind­fø­re i Sve­ri­ge. Jeg sy­nes helt en­kelt ik­ke, det er rig­tigt at ta­ge gen­stan­de fra de in­di­vi­der, der kom­mer her­til, « si­ger Elisa­beth Svan­tes­son.

Den sven­ske po­li­ti­ker un­der­stre­ger sam­ti­dig, at hun ik­ke er i Kø­ben­havn for at ’ læ­re Dan­mark, hvil­ken po­li­tik I skal fø­re’.

» Men jeg tror, det er vig­tigt, at vi har en god re­la­tion og for­står hin­an­den. «

In­ger Støj­berg kvit­te­rer ved at ud­næv­ne Mo­de­ra­ter­na som et par­ti, der ’ ab­so­lut flyt­ter me­get i svensk po­li­tik i øje­blik­ket’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.