Hjæl­per Venstreborgmester

BT - - NYHEDER -

et sted, hvor det er sær­lig vig­tigt at be­va­re sjæld­ne dy­re- og plan­tear­ter.

Mi­ni­ste­rens ind­blan­ding i den kom­mu­na­le sag ske­te i ef­ter­å­ret 2015. Den 11. sep­tem­ber modt­og hun en per­son­lig mail fra borg­me­ster Ste­en Vin­dum, hvori han spurg­te, om kom­mu­nen måt­te grø­de­skæ­re i Gu­denå­en.

Eva Kjer Han­sen sva­re­de i et brev den 5. ok­to­ber, at borg­meste­ren og kom­mu­nen iføl­ge mi­ni­ste­ri­ets vur­de­ring ger­ne måt­te grø­de­skæ­re hyp­pi­ge­re – dog for­ud­sat at de tog hen­syn til re­le­vant lov­giv­ning. I strid med prak­sis Hen­des svar er iføl­ge eks­per­ter be­mær­kel­ses­vær­digt, for­di Na­tursty­rel­sen – som hø­rer hjem­me i Mil­jøog Fø­de­va­re­mi­ni­ste­ri­et – så sent som i 2014 hav­de af­vist at god­ken­de en dis­pen­sa­tion til Sil­ke­borg Kom­mu­ne. Og oven i kø­bet hav­de kom­mu­nens eg­ne em­beds­mænd af­vist borg­meste­rens pla­ner om grø­de­skæ­ring med hen­vis­ning til, at det vil­le væ­re i strid med den gæl­den­de EU- lov om na­tur­be­skyt­tel­se.

Mi­ni­ste­rens ind­blan­ding i sa­gen er i strid med prak­sis, vur­de­rer pro­fes­sor i mil­jø­ret Pe­ter Pagh fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet: » Uag­tet hvad man me­ner om reg­ler­ne på vand­mil­jø­om­rå­det, så må en mi­ni­ster slet ik­ke ta­ge stil­ling til en kon­kret sag, som hun gør i det her brev. Det er ude­luk­ken­de kom­mu­nen og dens em­beds­mænd, der kan ta­ge stil­ling til det, og er man util­freds med af­gø­rel­sen, kan den på­kla­ges til Na­tu­rog Mil­jøkla­ge­næv­net. Det er ik­ke ef­ter de gæl­den­de reg­ler et mi­ni­ste­ran­lig­gen­de, « si­ger han til BT.

Og­så pro­fes­sor Bent Gre­ve fra Roskil­de Uni­ver­si­tet me­ner, at mi­ni­ste­ren bur­de ha­ve holdt sig ude af sa­gen:

» Borg­meste­ren må godt spør­ge mi­ni­ste­ren om hen­des vur­de­ring af sa­gen, men så er det mi­ni­ste­rens op­ga­ve at for­tæl­le, hvem der har den for­mel­le kom­pe­ten­ce. Og i det her til­fæl­de er det Na­tursty­rel­sen, der kan gi­ve en dis­pen­sa­tion, og mi­ni­ste­rens brev kan ik­ke bru­ges til at øge grø­de­skæ­rin­gen ud­over, hvad man måt­te i for­vej­en, « si­ger han og til­fø­jer: En mi­ni­ster må slet ik­ke ta­ge stil­ling til en kon­kret sag, som hun gør i det her brev. Det er ik­ke ef­ter de gæl­den­de reg­ler et mi­ni­ste­ran­lig­gen­de

» Det er jo ik­ke mindst vig­tigt i for­hold til at fast­hol­de et armslæng­de­prin­cip, så po­li­ti­ker­ne ik­ke blan­der sig i sa­ger, som ik­ke er de­res bord. «

Med mi­ni­ste­rens ‘ ja’ i hån­den gen­nem­før­te Sil­ke­borg Kom­mu­ne i novem­ber sid­ste år grø­de­skæ­rin­gen, selv­om det iføl­ge et no­tat fra au­gust 2014, la­vet for Sil­ke­borg Kom­mu­ne af kon­su­lentvirk­som­he­den Gront­mij, vil væ­re i strid med bl. a. EU- reg­ler.

I no­ta­tet ad­va­res kom­mu­nen om, at yder­li­ge­re grø­de­skæ­ring ’ ik­ke er for­e­ne­ligt med krav om mini­mum god øko­lo­gisk til­stand jf. van­dram­me­di­rek­ti­vets kva­li­tet­s­e­le­men­ter, samt ik­ke mindst kra­ve­ne i ha­bi­tat­di­rek­ti­vet og den dan­ske ud­mønt­ning af det­te’. Sva­ret er nej Ha­bi­tat­di­rek­ti­vet for­plig­ter EU’s med­lem­slan­de til at be­va­re en stri­be plan­ter, dyr og fug­lear­ter i ud­pe­ge­de ha­bi­ta­t­om­rå­der. I Gu­denå­en er der bl. a. sjæld­ne vand­plan­ter.

For­fat­te­ren til rap­por­ten, bi­o­log Keld Mor­ten­sen, an­sat i kon­su­lentvirk­som­he­den Sweco, si­ger i dag til BT:

» Hvis du spør­ger mig om, hvor­vidt Sil­ke­borg Kom­mu­ne har lov til at grø­de­skæ­re en ek­stra gang uden at kom­me i strid med van­dram­me­di­rek­ti­vet og ha­bi­tat­di­rek­ti­vet, så er sva­ret nej.

Jeg har an­vist i mit no­tat, at man godt kan la­ve en lidt me­re flek­si­bel til­gang, for­stå­et på den må­de, at hvis man fjer­ner me­re grø­de ét sted, så skal man la­de me­re stå et an­det sted. Det vil si­ge, at det sam­le­de are­al med den ud­pe­ge­de na­tur­ty­pe skal væ­re det sam­me. «

Sam­me vur­de­ring frem­går af et juri­disk no­tat fra maj 2014, som er ud­ar­bej­det af en af lan­dets før­en­de juri­ster på om­rå­det, Mads Kob­be­rø fra Co­dex ad­vo­ka­ter:

’ De hen­syn, der skul­le til­si­ge en så­dan dis­pen­sa­tion, er med sik­ker­hed ik­ke til­stræk­ke­li­ge til at fravi­ge ha­bi­tat­be­skyt­tel­sen,’ hed­der det om mu­lig­he­den for at øge an­tal­let af grø­de­skæ­rin­ger.

Di­rek­tør i Sil­ke­borg Kom­mu­ne Jann Han­sen be­kræf­ter over for BT, at kom­mu­nen i novem­ber 2015 fo­re­tog en ek­stra grø­de­skæ­ring på trods af ad­vars­ler­ne i de kri­ti­ske no­ta­ter og fra kom­mu­nens eg­ne em­beds­mænd. Han for­kla­rer, at det ske­te på bag­grund af mi­ni­ste­rens brev.

» An­led­nin­gen til, at vi har haft en for­sig­tig til­gang til sa­gen, er blandt an­det de juri­di­ske no­ta­ter, der er ble­vet ud­ar­bej­det. Men dér er det, at mi­ni­ste­ren nu si­ger, at vi har haft en for re­strik­tiv for­tolk­ning, og det var det grund­lag, vi hand­le­de på ved at iværk­sat­te en ek­stra grø­de­skæ­ring i novem­ber, « si­ger han. Borg­me­ster fik til­la­del­se Det er ik­ke lyk­ke­des at få en kom­men­tar fra Sil­ke­borgs borg­me­ster Ste­en Vin­dum. Men han ud­tal­te umid­del­bart ef­ter mi­ni­ste­rens hen­ven­del­se i novem­ber i Midtjyl­lands Avis, at han hav­de få­et til­la­del­se af mi­ni­ste­ren til at la­ve en ek­stra grø­de­skæ­ring:

» Vi har al­tid få­et at vi­de, at vi kun kun­ne skæ­re én gang om året i EUha­bi­tats­om­rå­det på stræk­nin­gen. Så­dan er det ik­ke læn­ge­re, hvis der er be­hov for ek­stra grø­de­skæ­ring. « Usæd­van­lig stor ind­fly­del­se De nye op­lys­nin­ger kom­mer ef­ter, at BT i sid­ste uge kun­ne af­slø­re hvor­dan Mil­jø- og Fø­de­va­re­mi­ni­ste­ri­et bag kulis­ser­ne gav Bæ­re­dyg­tigt Land­brug usæd­van­lig stor ind­fly­del­se på en ny plan for den kom­mu­na­le ved­li­ge­hol­del­se af fle­re tu­sin­de ki­lo­me­ter vand­løb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.