Ha­ven hær­get af over­svøm­mel­ser

BT - - NYHEDER -

GRØ­DE øje­blik­ket er det cir­ka 250 kva­drat­me­ter af den el­lers grøn­ne græs­plæ­ne, der står un­der vand.

» Så­dan har det væ­ret he­le vin­te­r­en, og det har væ­ret et pro­blem i man­ge år. For en må­ned si­den stod van­det langt hø­je­re, end det gør nu, så det er ble­vet bed­re, men vand­stan­den i sø­en er sta­dig alt for høj, « for­tæl­ler Kim Lar­sen og vi­ser, hvor­dan sø­en tid­li­ge­re på vin­te­r­en hav­de ta­get en end­nu stør­re bid af den 1.900 kva­drat­me­ter sto­re grund.

Som BT i dag skri­ver, har Sil­ke­borg Kom­mu­ne igang­s­at en kon­tro­ver­si­el grø­de­skæ­ring i Gu­denå­en. Kom­mu­nens eg­ne em­beds­mænd har læn­ge fast­holdt, at det vil væ­re i strid med rets­prak­sis at in­ten­si­ve­re grø­de­skæ­rin­gen, dvs. be­skæ­ring af vand­plan­ter, mens Ven­stre- po­li­ti­ke­re i kom­mu­nen om­vendt har talt for. Det blev po­li­ti­ker­ne, der vandt, ef­ter mil­jø­mi­ni­ster Eva Kjer Han­sen blev in­vol­ve­ret i sa­gen.

De po­li­ti­ske øn­sker hæn­ger sam­men med den hø­je vand­stand i og om­kring Gu­denå­en, som har be­ty­det over­svøm­mel­ser fle­re ste­der – blandt an­det i Kim Lar­sens ha­ve. Vej­ba­nen over­svøm­met I be­gyn­del­sen af ja­nu­ar var vand­stan­den så høj, at Vej­di­rek­to­ra­tet måt­te spær­re en del af den tra­fi­ke­re­de Ve­stre Ring­vej af, for­di vand fra Gu­denå­en hav­de over­svøm­met vej­ba­nen.

Selv om Sil­ke­borg Kom­mu­ne nu trod­ser eks­per­ters ad­vars­ler om be­skæ­re me­re i den be­skyt­te­de na­tur, så er det langt­fra sik­kert, at det over­ho­ve­det vil lø­se pro­ble­met med for­hø­jet vand­stand. Det si­ger Sø­ren Sne­høj Ni­el­sen, der er med­lem af be­sty­rel­sen i den lo­ka­le af­de­ling af Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning.

» Vi har stor sym­pa­ti for de grun­de­je­re, der er fru­stre­re­de, men vi me­ner ik­ke, at grø­de­skæ­ring er den rig­ti­ge løs­ning, for det er ska­de­ligt for na­tu­ren, og det har ik­ke den øn­ske­de ef­fekt. Jo me­re man skæ­rer grø­den, de­sto me­re vok­ser det. Der skal la­ves nog­le me­re hold­ba­re løs­nin­ger, for Gu­denå­en er en vig­tig del af dansk na­tur, « si­ger Sø­ren Sne­høj Ni­el­sen.

Et al­ter­na­tiv til grø­de­skæ­rin­gen kan iføl­ge Sø­ren Sne­høj Ni­el­sen væ­re, at kom­mu­nen op­kø­ber are­a­ler langs Gu­denå­en, som kan over­svøm­mes, når vand­stan­den sti­ger.

» Der er an­dre må­der, hvor­på man kan lø­se de ud­for­drin­ger, den hø­je vand­stand gi­ver. Grø­de­skæ­ring er en lap­pe­løs­ning, som ska­der na­tu­ren, « si­ger Sø­ren Sne­høj Ni­el­sen.

I Kim Lar­sens ha­ve er syns­punk­tet et an­det. Han op­le­ver, at grø­de­skæ­rin­gen har en ef­fekt, men me­ner og­så, at der skal ta­ges fle­re mid­ler i brug for at få vand­stan­den til at fal­de.

» Det er fint, at de skæ­rer grø­den, men det er ik­ke nok. Der skal la­ves en op­rens­ning af Gu­denå­en, så van­det bed­re kan lø­be igen­nem, « si­ger Kim Lar­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.