’ Det er helt sort, det Ma­rie

BT - - NYHEDER -

Skæl­dud ret­le­der børn. Bar­net skal skam­me sig for ik­ke at gø­re det igen. El­lers får børn ik­ke ind­byg­get et moralsk kom­pas Ma­rie Krarup til BT

OP­DRA­GEL­SE Jeg tror på, at hvis et barn får lov at vok­se op ube­rørt af men­ne­ske­li­ge hæn­der, så bli­ver det en vild bar­bar. Så bli­ver det jung­le­loven, der re­ge­rer i vo­res sam­fund bat­ten om hård­hæn­det bør­ne­op­dra­gel­se, som DF- po­li­ti­ker Ma­rie Krarup har rejst. Hun me­ner, børn skal skæl­des ud, og at de skal skam­me sig, når de gør no­get for­kert. En hold­ning, Tho­mas Bla­ch­man ta­ger kraf­tig af­stand fra.

» Det er helt sort, det Ma­rie Krarup si­ger. Det er at vi­se kon­trol i ste­det for til­lid, « si­ger han til BT.

Det er det 50- åri­ge fol­ke­tings­med­lem be­stemt ik­ke enig i: ’ Jeg si­ger ting med kær­lig­hed’ » Skæl­dud er, at man skri­der ind over for si­ne børn og æn­drer no­get. Kon- trol er et un­der­ligt ord, jeg vil kal­de det at le­de si­ne børn på ret­te vej, « si­ger hun til BT.

År ef­ter år har vi hørt Tho­mas Bla­ch­man gi­ve ben­hård fe­ed­ba­ck og set ham udø­ve sin så­kald­te ’ chok­pæ­da­go­gik’, når ’ X Fa­ctor’ er rul­let over tv- skær­men. Men den 52- åri­ge skal­de­de sang- dom­mer un­der­stre­ger, at han lig­ger i ’ den helt an­den en­de’ af op­dra­gel­ses­ska­la­en end Ma­rie Krarup.

» Jeg si­ger ting med kær­lig­hed. Jeg forag­ter, hvis man ik­ke kan in­spi­re­re, men bli­ver nødt til at skæl­de ud, få folk til at skam­me sig el­ler slå. Så har man fejl­et som men­tor og som for­æl­der, « si­ger han.

Ma­rie Krarup ta­ger klart af­stand fra vold mod børn, men me­ner ik­ke, alt kan si­ges med kær­lig­hed.

» For mig er det en te­o­re­tisk tå­ge­snak. Det vil­le må­ske kun­ne la­de sig gø­re, hvis vi var la­vet af pla­stik el­ler var ro­bot­ter, « si­ger hun og for­kla­rer, at hun er dybt ue­nig i, at man har fejl­et som for­æl­der, hvis man skæl­der sit barn ud.

» Selv­føl­ge­lig skal børn skam­me sig, hvis de gør no­get for­kert. «

På den må­de ud­for­drer po­li­ti­ke­ren bå­de for­ske­re, eks­per­ter og ik­ke mindst en un­der­sø­gel­se, som Psy­ki­a­tri­fon­den la­ve­de sid­ste år, der kon­klu­de­re­de, at skæl­dud er li­ge så ska­de­ligt for et barn som en lus­sing. For­æl­dre skal hæ­ve stem­men Ma­rie Krarup ser der­i­mod for­æl­dres an­er­ken­den­de pæ­da­go­gik som øde­læg­gen­de. Hun me­ner, det re­sul­te­rer i egoi­sti­ske, sel­v­op­tag­ne børn, som er en pla­ge at væ­re sam­men med. Et em­ne, der de se­ne­ste år i den grad har skabt splid mel­lem de dan­ske fol­ke­fæl­ler.

Be­gre­bet ’ cur­ling­børn’ er ble­vet brugt flit­tigt om børn, der ud­vik­ler

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.