E Krarup si­ger’

BT - - NYHEDER -

Hold fin­gre­ne væk fra je­res børn og giv dem en chan­ce for at ud­vik­le sig selv Tho­mas Bla­ch­man, sagt un­der fi­na­len i ’ X Fa­ctor’ i 2012 sig til små tyran­ner, for­di for­æl­dre­ne over­be­skyt­ter dem og der­ved op­dra­ger dem til al­tid at sæt­te sig selv i cen­trum. Me­re mar­kan­te og hånd­fa­ste for­æl­dre, der sæt­ter ty­de­li­ge græn­ser for de­res børn, har væ­ret ef­ter­lyst.

Ma­rie Kraup me­ner, at dan­ske for­æl­dre skal hæ­ve stem­mer­ne og sæt­te de­res børn på plads, når de hand­ler for­kert. I Po­li­ti­ken sva­re­de en af Sve­ri­ges mest an­er­kend­te fa­mi­lie­te­ra­pe­u­ter Pe­tra Krantz Lind­gren igen med, at det er de­ci­de­ret ska­de­ligt for børn, for­di det får dem til at fø­le skam.

Men skam­fø­lel­sen er net­op he­le me­nin­gen med skæl­dud, si­ger Ma­rie Krarup. De­bat­ten fort­sat­te tirs­dag mor­gen i Ra­dio24­syv, hvor psy­ko­te­ra­pe­ut Fie Hør­by for­kla­re­de, at det får kon­se­kven­ser for børns selv­til­lid helt op i vok­sen­li­vet. Skæld ud er ik­ke løs­nin­gen Tho­mas Bla­ch­man er over­be­vist om, at skæl­dud ik­ke er løs­nin­gen i no­gen sam­men­hæn­ge, men at det er okay at si­ge tin­ge­ne, som de er.

» Jeg har en am­bi­tion om, at folk skal gø­re tin­ge­ne or­dent­ligt og væ­re vel­for­be­red­te. Det er ik­ke man­gel på em­pa­ti, det hand­ler ba­re om, at jeg ik­ke gi­der spil­de folks tid, når jeg si­ger tin­ge­ne, som de er, før­ste gang. Man­ge dan­ske­re pak­ker tin­ge­ne ind i al­le mu­li­ge hø­fli­ge fra­ser først, men det gi­der jeg ik­ke bru­ge tid på, « si­ger han og til­fø­jer:

» Jeg gi­ver mit syn på, hvor­dan ting skal væ­re. Og min må­de at gø­re det på er kær­lig og pas­sio­ne­ret. «

Tho­mas Bla­ch­man kan i mor­gen af­ten op­le­ves i van­te ram­mer i ’ X Fa­ctor’ på DR1, når årets før­ste li­ves­how vi­ses fra klok­ken 20.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.