Be­stil­te vå­ben fra fængsels­cel­len

BT - - NYHEDER -

væ­re grund­lovs­for­hø­ret over si­ne kam­me­ra­ter.

Ons­da­gens an­hol­del­ser og sig­tel­sen af den tred­je per­son er et re­sul­tat af po­li­tiets eft er­forsk­ning i kom­bi­na­tion med fund af tek­ni­ske spor.

De fi re vå­ben og til­hø­ren­de am­mu­ni­tion er be­slag­lagt af po­li­ti­et. Der er ik­ke fun­det fl ere vå­ben el­ler am­mu­ni­tion i for­bin­del­se med ons­da­gens an­hol­del­ser, skri­ver po­li­ti­et i pres­se­med­del­el­sen. Lik­vi­de­ring I for­bin­del­se med ak­tio­nen i ja­nu­ar ud­tal­te po­li­ti­et, at man me­ner, at våb­ne­ne skul­le bru­ges til at hæv­ne dra­be­ne på de tre mænd på Fre­de­riks­berg.

Dra­be­ne på de tre mænd på 19, 23 og 24 år hav­de ka­rak­ter af en de­ci­de­ret lik­vi­de­ring. Ob­duk­tio­nen vi­ste, at de tre mænd for­ment­lig lå og sov, da de blev skudt og dræbt i lej­lig­he­den.

Po­li­tiets eft er­forsk­ning har vist, at de tre til­hør­te en min­dre grup­pe, som til­sy­ne­la­den­de hav­de en del fj en­der.

Det er og­så tid­li­ge­re kom­met frem, at de tre dræb­te hav­de re­la­tio­ner til det kø­ben­havn­ske ro­ck­er- og ban­de­mil­jø. Po­li­ti­et me­ner der­for, at mo­ti­vet til dra­be­ne bun­der i det­te fj end­skab.

Po­li­ti­et har end­nu ik­ke an­holdt el­ler sig­tet no­gen for det tredob­bel­te drab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.