Nej, al­me­ne bo­li­ger er kom­mu­ner­nes an­svar

BT - - NYHEDER -

at det er helt al­min­de­li­ge men­ne­sker, som kom­mer til at bo i bo­li­ger­ne. Vi ser i fl ere om­rå­der i by­en, at der bå­de er al­me­ne bo­li­ger, pri­va­te ud­lej­nings­bo­li­ger og pri­va­te ejer­bo­li­ger, og det gi­ver et godt, blan­det og fol­ke­ligt liv. Det er med til, at der ik­ke fi ndes sær­lig man­ge dø­de om­rå­der, som man ek­sem­pel­vis ser på Lan­ge­linje. Hvis der er en en­si­dig be­bo­er­sam­men­sæt­ning, op­le­ver man ik­ke no­get liv.

AL­ME­NE BO­LI­GER GØR,

by­er er, hvad vi har brug for for at be­va­re sam­men­hængs­kraft en i vo­res sam­fund, og det op­le­ver jeg, at bå­de pri­va­te in­ve­sto­rer og al­me­ne bo­li­gor­ga­ni­sa­tio­ner er eni­ge om. Op­del­te bo­lig­kvar­te­rer er udansk. I Dan­mark hol­der vi sam­men, for­di vi ken­der hin­an­den, høj som lav og rig som fat­tig. Det er he­le grundtænk­nin­gen af, hvor­dan vo­res sam­fund skal ind­ret­tes.

BLAN­DE­DE OG MANG­FOL­DI­GE

me­get for, at det skul­le væ­re et an­greb på den pri­va­te ejen­doms­ret, at eje­ren af bo­li­ger­ne ik­ke selv må be­stem­me, hvor me­get hun vil ta­ge i le­je. Hvis der i lo­kal­pla­nen står, hvor me­get du skal sæt­te af til al­me­ne bo­li­ger, så sæt­ter det sig i pri­sen, når du kø­ber et styk­ke jord. Det er vig­tigt, at der ska­bes en klar­hed på det her om­rå­de. For så læn­ge der er det, så sæt­ter det sig i pri­sen. Der­for er det og­så me­get pro­ble­ma­tisk, at blå blok nu vil træk­ke loven til­ba­ge, umid­del­bart eft er rød blok ind­før­te den.

JEG GI­VER IK­KE

JO­A­CHIM B. OL­SEN

stør­ste jor­de­jer, og hvis man ta­ger en kom­mu­ne som Kø­ben­havns Kom­mu­ne, så har de brugt de­res jord til en lang ræk­ke an­dre ting end at byg­ge bo­li­ger. Der­for sy­nes jeg, det er un­der­ligt, at de vil ha­ve pri­va­te til at byg­ge al­me­ne bo­li­ger. Kø­ben­havns Kom­mu­ne har selv et stort an­svar for, at der mang­ler bo­li­ger, da de blandt an­det har slå­et en del min­dre lej­lig­he­der sam­men, hvil­ket mind­sker

an­tal­let og øger pri­sen.

KOM­MU­NEN ER DEN

Hvis der er en en­si­dig be­bo­er­sam­men­sæt­ning, op­le­ver man ik­ke no­get liv

skub­be an­sva­ret for fl ere bo­li­ger over på pri­va­te. Hvis de vil ha­ve fl ere bo­li­ger, så må de jo pri­o­ri­te­re at byg­ge dem. Hvis du ejer no­get jord og vil byg­ge på den, så er det ik­ke ri­me­ligt, at kom­mu­nen går ind og be­stem­mer, hvor stor en del af be­byg­gel­sen der skal væ­re al­me­ne bo­li­ger. Det er oft e pen­sions­sel­ska­ber, der in­ve­ste­rer i nye byg­ge­ri­er, og kra­vet om 25 pro­cent al­me­ne bo­li­ger mind­sker vær­di­en på grun­de­ne og der­med afk astet til sel­ska­ber­ne. I sid­ste en­de ram­mer loven alt­så de men­ne­sker, den vil hjæl­pe, i form af la­ve­re afk ast på de­res pen­sion.

DER ER FLE­RE

KOM­MU­NER­NE FOR­SØ­GER AT

grun­de til, at bo­li­ger i Kø­ben­havn er dy­re. Blandt an­det er løn­nin­ger­ne ste­get, og der­med har folk råd til hø­je­re le­je. En an­den grund er den sto­re eft er­spørgsel på bo­li­ger, og det er der­for en helt for­kert pri­o­ri­te­ring at gø­re det min­dre at­trak­tivt at byg­ge bo­li­ger. Når ud­bud­det af bo­li­ger øges, så fal­der pri­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.