Frit fald fra

BT - - NYHEDER -

den rø­de ba­ne. Her skil­les mænd fra rig­ti­ge mænd, og BTs ud­send­te læg­ger godt fra start, men bli­ver over­ra­sket over det men­tale spil, som plud­se­lig vi­ser sig op­pe i trækro­ner­ne. Puha, der er godt nok langt ned. Men med hjælp fra de kyn­di­ge in­struk­tø­rer og vel­me­nen­de/ op­bak­ken­de til­råb fra til­sku­er­ne lyk­kes det at gen­nem­fø­re halv­de­len af den rø­de ba­ne, før BTs ud­send­te må er­ken­de, at det er hårdt ar­bej­de at væ­re uden for kon­to­rets van­te ram­mer.

In­gen rig­ti­ge mænd er dog gå­et fra GoMon­keys kla­tre­park, uden at de har ta­get en tur på den sor­te ba­ne. Det vi­ser sig dog at væ­re in­tet min­dre end et frit fald fra 14 me­ters høj­de. Det fo­re­går ved, at man krav­ler helt op i top­pen af et træ. Så ka­ster man sig ud kun fast­gjort til et reb og op­le­ver det frie fald. In­den man ram­mer jor­den, bli­ver re­bet spændt ud, og man er sik­kert ne­de. En kort, men ek­stremt ner­vepi­r­ren­de ud­for­dring. Hård prø­vel­se Hvad der be­gynd­te som en tur i sko­ven, blev til en af ugens hår­de­ste prø­vel­ser. Og det sy­nes at mo­re me­de­jer af GoMon­key Da­ni­el Mon­by, som og­så er in­struk­tør på ste­det.

» Man skal væ­re i god form, hvis man skal gen­nem­fø­re den rø­de ba­ne, « ly­der det stik­ken­de fra Da­ni­el Mon­by.

» Men det er og­så vig­tigt, at der er no­get for al­le, og det er fak­tisk en god må­de at ar­bej­de med sin høj­de­skræk på. «

GoMon­key kla­tre­park kø­rer nu på tred­je sæ­son og har 15 in­struk­tø­rer til­knyt­tet. Kø­ber man ad­gang til kla­tre­ba­ner­ne, kan man be­gyn­de på de to øve­ba­ner og lang­somt ka­ste sig ud i me­re og me­re hals­bræk­ken­de ud­for­drin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.