Her­tu­gin­de Ka­te var re­dak­tør for en dag

BT - - NYHEDER -

BØRNEHJÆLP Her­tu­gin­de Ka­te, den bri­ti­ske prins Wil­lams hu­stru, sat­te sig for en dag i re­dak­tør­sto­len på den po­pu­læ­re net­a­vis Huf­fing­ton Post, hvor hun i går sat­te fo­kus på psy­kisk sy­ge børn. I den for­bin­del­se har Ka­te sø­sat et glo­balt ini­ti­a­tiv, ’ Yo­ung Minds Mat­ter’, der skal ret­te op­mærk­som­hed mod de pro­ble­mer, som psy­kisk sy­ge børn har og ud­vik­ler.

Hun skri­ver blandt an­det, at hun ik­ke vil­le hol­de sig til­ba­ge med at sø­ge hjælp til si­ne og prins Wil­li­ams børn Ge­or­ge og Char­lot­te, hvis de skul­le bli­ve sy­ge.

» Wil­li­am og jeg vil­le som de fle­ste for­æl­dre ik­ke tø­ve med at sø­ge hjælp til vo­res børn, hvis de skul­le ha­ve brug for den. Vi vil op­for­dre Ge­or­ge og Char­lot­te til at ta­le om de­res fø­lel­ser, « skri­ver her­tu­gin­den bl. a.

Net­a­vi­sen skri­ver, at man var » be- æret og be­gej­stret « over at kun­ne by­de her­tu­gin­den af Cam­brid­ge vel­kom­men som re­dak­tør i går. Hun ’ slut­ter sig til re­dak­tø­rer­ne af Huf­fing­ton Post UK’ for at lan­ce­re ’ Yo­ungs Minds Mat­ter’, skri­ver net­a­vi­sen. Hjer­teskæ­ren­de hi­sto­ri­er Her­tu­gin­de Ka­te har i fle­re år væ­ret en­ga­ge­ret i vel­gø­ren­heds­ar­bej­de for børn.

» Jeg har of­te hørt hjer­teskæ­ren­de hi­sto­ri­er om liv, der er re­vet i styk­ker med øde­læg­gen­de kon­se­kven­ser for al­le på­rø­ren­de, især bør­ne­ne, « skri­ver her­tu­gin­den iføl­ge nyheds­bu­reau­et AFP.

Hun be­grun­der sit fo­kus på de psy­kisk sy­ge børn med, at hun man­ge gan­ge har set, hvor­dan hi­sto­ri­er om mis­brug vi­ser sig at ha­ve rod i ulø­ste pro­ble­mer i barn­dom­men.

Huf­fing­ton Post, som har sær­ud­ga­ver af me­di­et i en ræk­ke af ver­dens lan­de, er og­så på vej med en dansk ver­sion. Det med­del­te net­a­vi­sen for ny­lig iføl­ge Me­di­awatch. Kon­cer­nen bag me­di­et har købt det dan­ske do­mæ­ne­navn Huf­fing­ton­post. dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.