WHOs plan for be­kæm­pel­se af zi­kavirus ko­ster 56 mio. dol­lar

BT - - NYHEDER -

Hvis zi­kavirus­set skal be­kæm­pes in­den ud­gan­gen af ju­ni, er der be­hov for 56 mio. dol­lar. Det si­ger Ver­dens­sund­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen WHO, som net­op har frem­lagt en plan for, hvor­dan zi­ka kan be­kæm­pes, skri­ver Reu­ters. WHOs plan for be­kæm­pel­se af virus­set om­fat­ter blandt an­det styr­ket syg­domsover­våg­ning. Zi­kavirus- in­fek­tio­nen er for­ment­lig syg­dom, der over­fø­res ved stik fra myg­gear­ten ae­des. Virus­set har spredt sig til 39 lan­de og kæ­des sam­men med, at spæd­børn bli­ver født med små mis­dan­ne­de ho­ve­d­er. Bra­si­li­en er sær­ligt hårdt ramt af fæ­no­me­net. Sam­ti­dig er der be­hov for me­re forsk­ning i, hvor­dan zi­kavirus­set spre­der sig. Des­u­den skal der sæt­tes gang i en hur­ti­ge­re ud­vik­ling af vac­ci­ner, ly­der det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.