I PO­ST­KAS­SEN

BT - - NYHEDER - 2. 3. Vi­cto­ria, 19 år, rej­sen­de 1. 2. 3. www. nemid. dk 3. 1. 2. 4. 3. Mads er 34 år og selv­stæn­dig 1. 2.

TORS­DAG 18. FE­BRU­AR 2016

For at bli­ve e- boks bru­ger skal du ha­ve et NemID. Gå ind på Tryk på knap­pen ‘ Bestil NemID for før­ste gang’. Følg an­vis­nin­ger­ne på skær­men.

Log på e- Boks på en com­pu­ter med dit NemID.

Tryk på ‘ Me­nu’, og un­der ” Indstil­lin­ger” væl­ger du me­nu­punk­tet ‘ Mo­bil­ad­gang’.

Tryk på ‘ Ak­ti­ver mo­bil­ad­gang’, ac­cep­ter vil­kår og ind­tast den ad­gangs­ko­de, som din mo­bil­ad­gang skal ha­ve. Nu er din mo­bil­ad­gang ak­ti­ve­ret. Be­mærk du af­slut­nings­vis blev til­delt en ak­ti­ve­rings­ko­de. Den skal du bru­ge før­ste gang, du log­ger på e- Boks på din mo­bil el­ler tab­let. Lad even­tu­elt brow­ser­vin­du­et væ­re åben og hent nu den app, som pas­ser til din smartp­ho­ne el­ler tab­let. Det er ret lang tid si­den – det er nok en må­ned si­den. Da tjek­ke­de jeg min e- boks for før­ste gang no­gen­sin­de. Nu får jeg en mail, når der er no­get nyt. Men jeg skal til at tjek­ke no­get me­re. Når du har dit NemID, kan du kom­me i gang med e- boks. Gå ind på www. e- boks. dk Tryk på knap­pen ‘ Ny bru­ger’ Tryk på knap­pen ’ Op­ret pri­vat’

Log på med dit NemID

og ac­cep­te­re, at det­te må vi­de­re­gi­ves til og bru­ges af e- boks. Her­ef­ter skal du blot ac­cep­te­re vil­kår for bru­gen af e- boks. For at mod­ta­ge post i e- boks, skal du be­gyn­de med at til­mel­de de virk­som­he­der, som nor­malt sen­der dig post. Men du skal selv til­mel­de dig post fra din bank, pen­sions- og for­sik­rings­sel­skab, fag­for­e­ning osv.

Log på e- boks på en com­pu­ter med dit NemID.

Tryk på ‘ Me­nu’, og un­der ‘ Til­mel­din­ger’ væl­ger du me­nu­punk­tet ‘ Til­meld af­sen­de­re’.

Un­der fa­nen ‘ Til­meld af­sen­de­re ud fra ka­te­go­ri­er’ kan du fin­de din ud­by­der in­den­for bank, pen­sion og for­sik­ring osv.

Tryk på ‘ Vælg ka­te­go­ri’ og find din ud­by­der.

For ik­ke at mis­se vig­ti­ge be­ske­der, kan du få en sms, når der er ny post i din e- boks. Log på e- boks på en com­pu­ter med dit NemID. Tryk på ‘ Me­nu’, un­der ‘ Til­mel­din­ger’ væl­ger du me­nu­punk­tet ‘ NemSMS’. Tryk på ‘ Til­meld’, ac­cep­ter vil­kår og ind­tast den ad­gangs­ko­de, som din mo­bil­ad­gang skal ha­ve. Jeg er ik­ke gam­mel nok til at tjek­ke min e- boks – Jeg er bag­u­de. Jeg skal nem­lig ind at tjek­ke den, men sid­ste gang er nok et par må­ne­der si­den. Jeg sy­nes, at det er et udu­e­ligt sy­stem, for­di jeg ik­ke kan få det til at sen­de vi­de­re til min pri­va­te mail, det kan jeg i hvert fald ik­ke fin­de ud af. Jeg tæn­ker hel­ler ik­ke over, at jeg skal tjek­ke min e- boks.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.