Kul­tur Stre­ep hjælp Dyr­holm i

BT - - NYHEDER -

FILM­FESTI­VAL Det er den ame­ri­kan­ske su­per­stjer­ne Me­ryl Stre­ep, der er for­mand for filmjury­en i Ber­lin, hvor guld- og sølvb­jør­nen skal ud­de­les i we­e­ken­den. Og det kan godt kom­me dan­ske Tri­ne Dyr­holm til go­de. Ved årets film­festi­val i Ber­lin er Tho­mas Vin­ter­bergs dan­ske film ’ Kol­lek­ti­vet’ med i ho­ved­kon­kur­ren­cen om årets guld­b­jørn - det ty­ske svar på en Oscar. Fil­mens kvin­de­li­ge ho­ved­rol­le­ind­ha­ver Tri­ne Dyr­holm er no­mi­ne­ret til en sølvb­jørn.

Og Ber­ling­s­kes ud­send­te filmjour­na­list Kri­sti­an Lind­berg er én af de man­ge eks­per­ter, der tror på de dan­ske vin­der­chan­cer:

» Fil­men skil­ler sig vir­ke­lig po­si­tivt ud fra man­ge af de an­dre del­ta­ge­re. Og jeg tror især, at Tri­ne Dyr­holm har en god chan­ce. Det er jo Me­ryl Stre­ep, der er le­der af jury­en. Tri­ne har en stor og stærk kvin­de­lig ho­ved­rol­le i fil­men. Så det er be­stemt ik­ke no­gen dår­lig kom­bi­na­tion, « si­ger Kri­sti­an Lind­berg. Pre­mi­e­re på Bi­er- se­rie Men Tho­mas Vin­ter­bergs suc­ces­ful­de spil­le­film om 1970er­nes Dan­mark er langt­fra det ene­ste dan­ske bud på suc­ces i Ber­lin.

Per­nil­la Augusts dansk- sven­ske spil­le­film ’ Den al­vor­li­ge leg’ med ma­nuskript af Lo­ne Scher­fig vi­ses og­så.

TV2s nye se­rie ’ Bed­re skilt end al­drig’ har li­ge­frem ver­denspre­mi­e­re på festi­va­len i Ber­lin.

Ali Abas­sis spil­le­film ’ Shel­ly’ kan­di­de­rer til pri­sen for årets bed­ste de­but- spil­le­film.

Og en­de­lig sprin­ger vo­res egen Oscar- vin­der Sus­an­ne Bi­er ud med de to før­ste af­snit af ’ The Night Ma­na­ger’ ba­se­ret på Jo­hn Le Car­rés roman af sam­me navn. Bi­er skif­ter køn Ef­ter so­lid og ver­den­s­oms­pæn­den­de suc­ces med film som ’ Brød­re’ og ’ Ef­ter bryl­lup­pet’ kan Sus­an­ne Bi­er væl­ge og vra­ge imel­lem at­trak­ti­ve til­bud. Og der­for har hun og­så haft uhørt kre­a­tivt spil­le­rum med fil­ma­ti­se­rin­gen af Jo­hn Le Car­ré- bo­gen.

I sin før­ste en­gelsk­spro­ge­de tv­se­rie har Sus­an­ne Bi­er så­le­des skif­tet køn på hi­sto­ri­ens ho­ved­per­son, ef­ter­ret­nings­a­gen­ten Burr.

Det var Bi­er, der selv ud­pe­ge­de Oli­via Co­le­man til ho­ved­rol­len i den nye BBC- se­rie. Hun flan­ke­res af Tom Mid­dle­ston ( bl. a. kendt fra ’ Thor’) og Hugh Laurie, som man­ge dan­ske tv- se­e­re må­ske hu­sker fra ho­spi­tals­dra­ma­et tv- se­ri­en ’ Hou­se’.

Om køns­skif­tet på ho­ved­ka­rak­te­ren si­ger Sus­an­ne Bi­er til den bri­ti­ske avis The Te­le­graph:

» Vi men­te, at der vil­le op­stå en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.