En små- fj ol­let hyg­ge- Cæs­ar

BT - - NYHEDER -

spæn­den­de ke­mi, hvis det var en mand og en kvin­de, der ud­kæm­pe­de den magt­kamp, som her­sker mel­lem vå­ben­hand­le­ren Ro­per og agen­ten Burr. «

Men set med dan­ske øj­ne er det selv­føl­ge­lig Tho­mas Vin­ter­bergs dan­ske bi­o­gr­af­suc­ces ’ Kol­lek­ti­vet’, der er det mest in­ter­es­san­te dan­ske indslag i Ber­lin.

Fil­men vi­ses of­fi ci­elt i dag, tors­dag. Og hvis Tri­ne Dyr­holm vin­der en sølvb­jørn for sin ho­ved­rol­le, er det med Ber­ling­s­kes fi lm­eks­pert Kri­sti­an Lind­bergs ord ’ hi­sto­risk’.

» Det vil væ­re før­ste gang, en kvin­de­lig dansk sku­e­spil­ler vin­der den fl ot­te pris. Ber­lin Festi­va­len er blandt de tre el­ler fi re stør­ste og vig­tig­ste fi lm­festi­va­ler i he­le ver­den. Og en sejr er ik­ke ale­ne en kunst­ne­risk ud­mær­kel­se. Sølvb­jør­nen vil og­så be­ty­de ut­ro­lig me­get for Tri­ne Dyr­holms mar­keds­vær­di som sku­e­spil­ler, « si­ger Kri­sti­an Lind­berg.

FILM

Ko­me­die ’ Hil Cæs­ar’ *** ***

hu­moren er un­der­spil­let og pilskæv og ti­den gik i stå for fl ere år­ti­er si­den.

Det har før ført til fi lm­per­ler som ’ In­si­de Llewyn Da­vis’ og ’ O Bro­t­her: Whe­re Art Thou’ og li­ge­gyl­dig­he­der som ’ The La­dy­kil­lers’ og ’ No Co­un­try For Old Men’. Og med ’ Hil Cæs­ar’, der li­ge­som ’ O Bro­t­her...’ har Ge­or­ge Cloo­ney i ho­ved­rol­len, en­der de den­ne gang midt imel­lem de to yder­punk­ter - an­stæn­digt, men be­stemt ik­ke sinds­op­ri­ven­de.

Cloo­ney spil­ler den til­bed­te, men ik­ke nød­ven­dig­vis knivskar­pe fi lm­stjer­ne Baird Whit­lo­ck, der kid­nap­pes af en grup­pe, der kal­der sig selv ’ The Fu­tu­re’. Vi be­fi nder os i 50er­nes kom­mu­ni­st­for­skræk­ke­de Hol- Det vil væ­re før­ste gang, en kvin­de­lig dansk sku­e­spil­ler vin­der den fl ot­te pris lywood. Og ’ ter­r­or­grup­pen’ be­står af sort­lis­te­de ma­nuskript­for­fat­te­re og in­struk­tø­rer, der for­sø­ger at pres­se McCart­hy- eli­ten, der har luk­ket dem uden for dø­ren. Bli­ver al­drig rig­tig mor­som På fi rma- si­den mø­der vi den hårdt be­la­ste­de ’ fi xer’, Ed­die Man­nix ( Josh Bro­lin), der har til op­ga­ve at hol­de fi lm­stjer­ner­ne på ret­te vej og de­res skan­da­ler ude af pres­sen.

I an­dre rol­ler af stærkt va­ri­e­ren­de stør­rel­se hyg­ger Co­en- fa­vo­rit­ter som Scar­lett Jo­hans­son, Dolph Lundgreen, Fran­cis McDor­mand, Chan­ning Ta­tum og Jo­nah Hill som hhv. fi lm­di­va, u- bå­ds­kap­ta­jn, fi lm- klip­per, dan­se­stjer­ne og for­sik­rings­a­gent. Og i cen­trum fol­der hi­sto­ri­en om po­li­tik, kær­lig­hed og dyb for­fæn­ge­lig­hed sig stil­le og ro­ligt ud.

Det er i og for sig me­get hyg­ge­ligt. Men ’ Hil Cæs­ar’ bli­ver al­drig rig­tig mor­som, spæn­den­de el­ler for den sags skyld rig­tig en­ga­ge­ren­de. Pro­ble­met er , at Et­han og Jo­el Co­en ik­ke la­der til at ha­ve no­get på hjer­te.

På den an­den si­de er ’ Hil Cæs­ar’ be­stemt ik­ke no­get fl op. Bil­le­der­ne er nem­lig fl ot­te. Sku­e­spil­ler­ne er frem­ra­gen­de. Tids­bil­le­det er per­fekt. Og selv når ind­sat­sen er ru­ti­ne­præ­get, så kan Co­en og Co­en jo de­res kram. Hyg­ge­ligt, men og­så hur­tigt glemt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.