Egyp­tisk me­die­kon­ge og man­den bag Nas­sers ta­ler er død

BT - - NYHEDER -

DØDS­FALD Det mest frem­træ­den­de navn i det mo­der­ne Egyp­tens me­di­e­hi­sto­rie Mo­ha­med Has­sa­ne­in Hei­kal, som i sin tid var ta­leskri­ver og hjæl­per for eks­præ­si­dent Ga­mal Ab­del Nas­ser, er død. Han blev 92 år, skri­ver stats­me­di­er i lan­det. Han er død eft er syg­dom, iføl­ge nyheds­bu­reau­et AFP.

Hei­kal stod i spid­sen for Egyp­tens sto­re statsa­vis al- Ahram i pe­ri­o­den 1957 til 1974. Her skrev han kom­men­ta­rer om blandt an­det egyp­tisk po­li­tik.

Den er­far­ne jour­na­list og re­dak­tør var ik­ke ban­ge for at ha­ve en me­ning om se­ne­re præ­si­den­ter i lan­det. Hel­ler ik­ke en kon­tro­ver­si­el me­ning.

Blandt an­det ret­te­de han kri­tik mod da­væ­ren­de præ­si­dent Hos­ni Mu­ba­rak i 2007 – fi re år før præ­si­den­ten faldt un­der re­vo­lu­tio­nen.

» Vo­res præ­si­dent, Mu­ba­rak, le­ver i en fan­ta­si­ver­den i Sharm elSheikh, « sag­de Hei­kal den­gang om Mu­ba­rak til den bri­ti­ske avis The In­de­pen­dent.

Han men­te, at Mu­ba­rak var alt for uer­fa­ren og svag som po­li­ti­ker. Med sin mi­li­tæ­re bag­grund var han stærk til sik­ker­hed, men i bre­de­re po­li­tisk per­spek­tiv var han iføl­ge Hei­kal svag.

Mo­ha­med Has­sa­ne­in Hei­kal har og­så blan­det sig i po­li­tik un­der den sid­den­de præ­si­dent Ab­del Fat­tah alSi­si, som han har op­for­dret til at gå i di­a­log med al­le par­ter for at sam­le lan­det.

Si­si har ons­dag iføl­ge nyheds­bu- reau­et AFP hyl­det Hei­kal, som iføl­ge præ­si­den­ten har be­ri­get Egyp­ten og den ara­bi­ske ver­den med si­ne hold­nin­ger.

Den egyp­ti­ske jour­na­list var me­get me­re end le­der­skri­bent for det før­en­de stats­me­die. Han var kendt i he­le den ara­bi­ske ver­den som en in­tel­lek­tu­el stem­me og me­nings­dan­ner.

Mo­ha­med Has­sa­ne­in Hei­kal fun­ge­re­de som as­si­stent for præ­si­dent Ga­mal Ab­del Nas­ser.

Han bi­drog blandt an­det til at for­mu­le­re præ­si­den­tens pa­na­ra­bi­ske vi­sio­ner, hvor Egyp­ten den­gang ud­gjor­de et na­tur­ligt midtpunkt.

Den egyp­ti­ske jour­na­list og for­fat­ter var i en kort pe­ri­o­de og­så uden­rigs­mi­ni­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.