Hol­lywood- stjer­ne smadre­de fans’ mo­bil­te­le­fo­ner

BT - - NYHEDER -

Bill Mur­ray er kendt for at me­stre al­le slags fø­lel­ser som sku­e­spil­ler, men pri­vat har den Oscar- no­mi­ne­re­de ’ Lost in Trans­la­tion’- stjer­ne det med at mi­ste be­sin­del­sen.

En dag i ja­nu­ar nød den po­pu­læ­re sku­e­spil­ler så­le­des en mid­dag på en fin re­stau­rant i Los An­ge­les, da stea­rin­ly­se­nes skær plud­se­lig blev for­pur­ret af blitzlys.

Det gjor­de film­stjer­nen så ar­rig, at han vri­ste­de mo­bi­ler­ne ud af hån­den på de tre fans, der vil­le fore­vi­ge mø­det med de­res idol, hvor­ef­ter han ky­le­de te­le­fo­ner­ne ud fra en tag­ter­ras­se.

Pa­la­ve­ren fik fle­re til at kon­tak­te po­li­ti­et, som be­kræf­te­de hæn­del­sen med Hol­lywood­stjer­nen.

» Hr. Mur­ray var ik­ke til ste­de, da vi an­kom til ste­det, men vi blev kon­tak­tet af en af hans re­præ­sen­tan­ter den ef­ter­føl­gen­de mor­gen, « skri­ver Paul To­ma­si fra po­li­ti­myn­dig­he­der­ne i en mail til The Hol­lywood Repor­ter.

» In­gen af de foru­ret­te­de øn­sker at an­læg­ge sag – de vil ba­re ger­ne ha­ve de­res te­le­fo­ner er­stat­tet, « til­fø­jer han.

Nu har sku­e­spil­le­ren så be­kla­get sit ra­se­ri­an­fald, og han vil er­stat­te de te­le­fo­ner, hans smadre­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.