Ido­ler in­gen ad­gang!

BT - - SPORTEN - DØR­MAND For­ven­tet star­top­stil­ling FC Midtjyl­land: 4- 1- 4- 1 For­ven­tet star­top­stil­ling Man­che­ster Uni­ted: 4- 2- 3- 1

Han har den se­ne­ste uge væ­ret i The Sun, Daily Mir­ror og li­ve igen­nem på CNN. Tim Sparvs Man­che­ster Uni­ted- hjer­te har bragt ham end­nu læn­ge­re ind i cen­trum af den sce­ne, som han skal ind­ta­ge i aft en, hvis FC Midtjyl­land skal ha­ve en chan­ce mod de mon­dæ­ne gæ­ster. Tim Sparv skal ik­ke be­ta­le no­get som helst for at de­le ba­ne med den klub, han har holdt med, si­den han selv løf-

Mik­kel An­der­sen te­de kra­ven op som Eric Can­to­na som en ot­te- ni årig knægt i Fin­land. Men tæn­ker han til­ba­ge på den 10- åri­ge Tim, var han den­gang klar til at tøm­me lom­mer­ne for den op­le­vel­se, der ven­ter i aft en.

» Han vil­le ha­ve be­talt alt, hvad han hav­de. Drøm­men er at spil­le for sin ynd­lings­klub, men og­så at spil­le imod den. Jo æl­dre du bli­ver, de­sto me­re re­a­li­stisk bli­ver du, og du be­gyn­der at mi­ste tro­en på den mu­lig­hed. Da vi gik vi­de­re fra grup­pen, hå­be­de jeg, at vi skul­le mø­de Man­che­ster Uni­ted, for det vil­le næ­sten væ­re som en drøm, der gik i op­fyl­del­se, « si­ger Tim Sparv til BT. Uni­teds Cham­pions Le­ague- chan­ce Man­che­ster Uni­ted kom­mer til Her­ning og FC Midtjyl­land med et an­det ud­gangs­punkt, end man nor­malt for­ven­ter af de sto­re hold i den ’ lil­le’ UE­FA- tur­ne­ring. We­e­ken­dens ne­der­lag til Sun­der­land gør det svæ­re­re at nå den top- fi re, der skal til for at kun­ne kva­li­fi ce­re sig til Cham­pions Le­ague.

Der­for tru­e­de ma­na­ger Lou­is van Ni­ko­lay Bo­du­rov

Ki­an Han­sen André Rø­mer

Fi­lip Novak

Tim Sparv Kri­stoff er

Ols­son Mik­kel Du­e­lund Va­clav Kad­lec Pio­ne Si­sto Gaal straks eft er den kamp med at vil­le ta­ge Eu­ro­pa Le­ague me­re se­ri­øst, da en sam­let sejr nu gi­ver di­rek­te kva­li­fi ka­tion til Cham­pions Le­ague.

Lou­is van Gaal og hans dren­ge klæ­der sig der­med fi nt på til aft enens fest med hå­bet om scor­in­ger. Men de skal li­ge for­bi den fi nske dør­mand først.

» Det her kan væ­re de­res bed­ste mu­lig­hed for at kva­li­fi ce­re sig til Cham­pions Le­ague, og når man har en chan­ce for at vin­de et tro­fæ, skal man gå eft er den. Jeg for­ven­ter, at de har en god indstil­ling og vil gø­re alt for at gå vi­de­re til næ­ste run­de. Men vi vil fru­stre­re dem lidt, vi vil væ­re dår­li­ge vær­ter og gi­ve dem en dår­lig op­le­vel­se, når de kom­mer til Dan­mark. Jeg er sik­ker på, at vi vil gø­re det svært for dem, og jeg skal nok væ­re uds­mi­de­ren, der ik­ke luk­ker dem ind til fe­sten, « si­ger Tim Sparv. Sparv be­ro­li­ge­de Uni­ted- fans Han og hold­kam­me­ra­ter­ne er klar til for­løs­nin­gen på tre må­ne­ders ven­te­tid si­den lod­træk­nin­gen af Man­che­ster Uni­ted.

Den­gang blev Tim Sparv et lil­le vi- Martin Pu­sic

Jes­se Lin­gard Ant­ho­ny Mar­ti­al ralt hit på Twit­ter, da han skrev » Ufor­stå­e­ligt! Jeg skal vir­ke­lig spil­le mod Man­che­ster Uni­ted. Den klub, jeg har støt­tet, si­den jeg var dreng. « Og si­den sva­re­de på fl ere Man­che­ster Uni­ted­fans’ be­ske­der med stor sel­viro­ni. » Ba­re ro­lig. Jeg sco­rer næ­sten al­drig « og » Jeg er en ’ no­bo­dy’ « , skrev fi nnen. Men fak­tisk så han slet ik­ke lod­træk­nin­gen.

» Jeg fulg­te fak­tisk ik­ke lod­træk­nin­gen. Jeg var på stran­den på Sey­chel­ler­ne, hvor jeg nød min fe­rie. Jeg var ik­ke helt sik­ker på, hvil­ken dag lod­træk­nin­gen var. Eft er nog­le da­ge gik jeg op på mit væ­rel­se, hop­pe­de på in­ter­net­tet og tænk­te, at det må­ske var i dag, der var lod­træk­ning. Jeg tjek­ke­de min Twit­ter- kon­to og kun­ne med det sam­me se, at al­le Uni­ted- fan­se­ne twe­e­te­de til mig og øn­ske­de mig held og lyk­ke. De var gla­de på mi­ne veg­ne over, at jeg skul­le mø­de min ynd­lings­klub. «

Tim Sparv skal ik­ke ba­re sin ynd­lings­klub, han skal for­sø­ge at hol­de dem ude af den sid­ste fest, de er in­vi­te­ret med til.

Mor­gan Sch­nei­der­lin

Ju­an

Ma­ta Mi­cha­el Car­ri­ck Memp­his

De­pay Do­nald

Love

Chris Smal­ling Pad­dy McNair David de Gea Da­ley Blind

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.