Cham­pions Le­agu­eot­ten­de­dels­fi na­ler Chef Zi­da­nes før­ste m

Chefk ok Zi­da­ne Zi­da­ne og hans souschef, Cri­sti­a­no Ro­nal­do, kre­e­re­de et lil­le, men over­be­vi­sen­de mester­værk i fransk­man­dens før­ste Cham­pions Le­ague- kamp

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2015/ 16 - Re­tu­ro­p­gør: 9. marts, 20.45 Re­tu­ro­p­gør: 9. marts, 18.00

Mål:

0- 1 Cri­sti­a­no Ro­nal­do ( 57.), 0- 2 Jesé Rod­ri­gu­ez ( 86.)

den­ne sæ­son få­et kri­tik for at sco­re for lidt mod de sto­re hold og på ude­ba­ne - og i ste­det blot la­ve si­ne man­ge mål i klyn­ger mod de min­dre mand­ska­ber. Men den kri­tik valg­te han – på æg­te Ro­nal­do- manér – at va­de hen over i den ita­li­en­ske ho­ved­by.

Den po­rtu­gi­si­ske su­per­stjer­ne var i 1. halv­leg bå­de uo­p­lagt og i vis­se si­tu­a­tio­ner no­get nær op­gi­ven­de. Men eft er pau­sen vi­ste han i ét for­ry­gen­de moment, hvor­for han sta­dig skal reg­nes som en af de bed­ste til sit fag.

Eft er 57 mi­nut­ter præ­ste­re­de Ro­nal­do en de­tal­je, der var tre Mi­che­lin- stjer­ner værd. Men sin ka­rak­te­ri­sti­ske dri­bling bag om støt­te­be­net, fi k Re­al Madrid- stjer­nen sat Ro­ma- an­fø­rer Fl­oren­zi ud af spil­let. Og i næ­ste moment ban­ke­de han klat­ten op i hjør­net til et af de bed­ste mål læn­ge set på Sta­dio Olim­pi­co. Re­stau­rant Re­al Madrid Scor­in­gen var det sto­re høj­de­punkt i en kamp, der i 1. halv­leg stod en smu­le i stam­pe, men va­nen tro kom me­re i gang, da først der var gang i må­l­tav­len.

Ro­ma tru­e­de fl ere gan­ge med at for­styr­re i køk­ke­net, men dø­ren blev luk­ket i for de ivri­ge ita­li­e­ne­re.

Det gjor­de den til gen­gæld ik­ke for den span­ske kok­ke­lær­ling, Jesé Rod­ri­gu­ez. Fem mi­nut­ter før tid smed han span­den med de uskr­æl­lede kar­to­fl er og gik di­rek­te til ko­ge­pla­den, da han på over­be­vi­sen­de vis øge­de Re­al Madrids fø­ring til 2- 0.

Her­eft er tog chefk ok­ken sous­che­fen ud og lod Jesé og de an­dre lær­lin­ge kø­re ser­ve­rin­gen i hus. En ser­ve­ring, der bør væ­re alt ri­ge­ligt til en plads i Cham­pions Le­agu­es kvart­fi na­ler. In­den skal der dog spil­les re­tu­ro­p­gør i Madrid om tre uger.

Zi­da­ne fi k over­be­vist si­ne kri­ti­ke­re, og Cri­sti­a­no Ro­nal­do fi k gjort det sam­me. Det blev en no­get nær per­fekt aft en på Re­stau­rant Re­al Madrid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.