’ Den bed­ste dag i mit liv’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - WAUW

hver we­e­kend. Og plud­se­lig står de for­an mig, « lød det fra den 11- åri­ge kø­ben­hav­ner, der til dag­ligt går på en be­hand­lings­sko­le for børn med ud­for­drin­ger.

Mis­sio­nen i luft hav­nen var so­le­klar: Han vil­le ha­ve au­to­gra­fer fra samt­li­ge spil­le­re. Og au­to­gra­fer­ne skul­le ik­ke ba­re skri­ves i en bog. Nej, Oscar hav­de knok­let med at få la­vet en stor pla­kat med al­le spil­ler­nes an­sig­ter.

» Jeg har næ­sten al­le spil­ler­nes au­to­gra­fer. Jeg mang­ler kun to el­ler tre. Spil­ler­ne stod i kø for at skri­ve på den pla­kat, jeg hav­de la­vet. Jeg hav­de brugt om­kring halvan­den må­ned på at la­ve den, for­di det ta­ger rig­tig lang tid at teg­ne og li­me på, « for­tal­te en ty­de­ligt stolt og glad dreng.

Oscar Jo­nes er en ung dreng med en ræk­ke ud­for­drin­ger, der gør det svært at le­ve et nor­malt liv. Dag­lig­da­gen er svær, og han går på be­hand­lings­sko­le i Kø­ben­havn. Hen­ven­del­se fra BT Tid­li­ge­re på året modt­og BT en email fra en yd­myg Oscar, hvori han spurg­te, hvor­når Man­che­ster Uni­ted vil­le træ­ne i Dan­mark. Da han ik­ke kun­ne få bil­let­ter til kam­pen, ret­te­de BT hen­ven­del­se til FC Midtjyl­land, der sør­ge­de for to bil­let­ter og mu­lig­he­den for at mø­de si­ne ido­ler i luft hav­nen.

Og kom­merci­el di­rek­tør i FC Midtjyl­land, Ja­cob Jør­gen­sen, er glad for, at klub­ben kun­ne hjæl­pe.

» Vi kan væ­re med til at gø­re en for­skel for folk, der får et sam­men­hold, en glæ­de og spæn­ding i de­res liv. Det er et el­ler an­det sted med til at gi­ve be­ret­ti­gel­sen til det, vi la­ver i dag­lig­da­gen. Det dre­jer sig ik­ke kun om pen­ge­mænd og dy­re fod­bold­spil­le­re. Det dre­jer sig li­ge præ­cis om fan­se­ne og om at kun­ne gø­re en for­skel. Der­for er det fedt for os at kun­ne brin­ge en glæ­de ind i en ung drengs liv, som vir­ke­lig har haft be­hov for det, « si­ger han.

Benovel­sen over at mø­de si­ne ido­ler hav­de knapt nok aft aget, da BT tal­te med Oscar Jo­nes.

Han sad sam­men med sin pæ­da­gog, der ledsa­ger ham til Jyl­land.

» Jeg har væ­ret fan af Man­che­ster Uni­ted, si­den jeg var fem år. Det er det bed­ste hold, « lød det fra den 11- åri­ge dreng.

Oscar Jo­nes’ stør­ste idol er Way­ne Roo­ney. Men han er ik­ke med i Dan­mark, så øj­ne­ne vil i aft en ret­tes mod David de Gea. Den un­ge fan vur­de­rer, at de en­gel­ske stjer­ner fl yver af sted med en 2- 0- sejr. Målsco­re­re: Ant­ho­ny Mar­ti­al og Jes­se Lin­gard.

Og hvad si­ger man egent­lig til si­ne stør­ste ido­ler, når man mø­der dem an­sigt til an­sigt?

» Jeg sag­de ’ Welco­me to Den­mark’, og så smil­te de og sva­re­de ’ Thank you’, « lød det fra Oscar Jo­nes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.