’ Det er no­get pjat at skam­me sig’

BT - - NYHEDER -

Jeg vil ger­ne væ­re stolt af Dan­mark. Men det er svært. Vi er et af ver­dens mest vel­ha­ven­de lan­de, og al­li­ge­vel vil vi stil­le os op for­an men­ne­sker, der er i den mest sår­ba­re si­tu­a­tion, man kan fo­re­stil­le sig og har rejst i ugevis, og dis­ku­te­re med dem, om de­res guld­kæ­de har sen­ti­men­tal vær­di el­ler ej. Det er fra­stø­de­n­de. Vi ta­ler om men­ne­sker, der har mi­stet alt Jeg er ik­ke stor fan af den re­ge­ring, vi har for ti­den, og flygt­nin­ge­de­bat­ten sy­nes jeg er vold­som. Vi le­ver i en kom­pli­ce­ret tid, hvor vi skal gø­re os uma­ge med at væ­re men­ne­ske­li­ge og ge­ne­rø­se og lø­se det her på den bedst mu­li­ge må­de. Jeg sy­nes godt, vi kan skam­me os over, at vi la­ver love, hvor vi skal ta­ge ejen­de­le fra folk, der har rejst langt for at kom­me her­til Jeg skam­mer mig over at væ­re dan­sker og vil­le øn­ske, at vo­re po­li­ti­ke­re vil­le gå me­re ind for at de­le med an­dre end at yd­my­ge men­ne­sker. Jeg skam­mer mig over det dan­ske an­sigt udadtil, og jeg skam­mer mig over den skræm­me­kampag­ne, der har væ­ret i gang. Men bag det po­li­ti­ske liv fin­des sta­dig en be­folk­ning af god­hjer­te­de men­ne­sker Jeg er stolt over mit land. At vi sam­men med Tys­kland er dem, som ta­ger bedst mod flygt­nin­ge. Og Dan­mark, I skal fan­de­me ta­ge jer sam­men. En­gang hav­de I brug for at flyg­te fra je­res land, og det er ik­ke læn­ge si­den. Tag jer sam­men! Li­ge nu står Dan­mark alt­så med nog­le – und­skyld mig – po­li­ti­ske vær­di­er, der sen­der nog­le rig­tig, rig­tig grim­me sig­na­ler ud i ver­den. Jeg skam­mer mig over at skul­le si­ge, at jeg kom­mer fra et land, der skul­le stå for de vær­di­er Jeg er dybt ue­nig i de­le af re­ge­rin­gens po­li­tik, men jeg skam­mer mig be­stemt ik­ke over at væ­re dan­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.