LØK­KES VANVITT

BT - - NYHEDER -

KON­TANT­HJÆLPS­RE­FORM Re­ge­rin­gen vil skæ­re i kon­tant­hjæl­pen, så det bli­ver me­re at­trak­tivt for de fat­tig­ste at kom­me i job. Men det er kun Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning, der tror på den vej. Kom­mu­ner, so­ci­al­rå­d­gi­ve­re og or­ga­ni­sa­tio­ner gør op­mærk­som på, at det kun vil med­fø­re et hav af pro­ble­mer. So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes be­skæf­ti­gel­ses­ord­fø­rer Leif La­hn Jensen er nor­malt kendt for sit ro­li­ge og jovi­a­le ge­myt. Men når det gæl­der re­ge­rin­gens for­slag til kon­tant­hjælpsloft, læg­ger han ik­ke fin­gre­ne imel­lem.

» Det er en fuld­stæn­dig van­vit­tig plan. Den vir­ker ik­ke, den skaf­fer ik­ke folk i ar­bej­de. Den ska­ber me­re fat­tig­dom, men fat­tig­dom får ik­ke folk i ar­bej­de. Tværtimod. Det er vir­ke­lig vold­somt, det her. Husk på, at 70 pct af kon­tant­hjælps­mod­ta­ger­ne er sy­ge el­ler har so­ci­a­le el­ler ud­dan­nel­ses­mæs­si­ge pro­ble­mer. De kan ik­ke ar­bej­de, an­set, hvor lidt de får i kon­tant­hjælp, « si­ger Leif La­hn Jensen.

Re­ge­rin­gen vil sam­men med blå blok ind­fø­re et loft over kon­tant­hjæl­pen, så der bli­ver stør­re for­skel mel­lem kon­tant­hjælp og lø­nind­komst. Der­ud- over skal kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re do­ku­men­te­re 225 ti­mers ar­bej­de in­den for det se­ne­ste år for at op­ret­hol­de ydel­sen. Og de får kun ret til fi­re ugers fe­rie i ste­det for fem.

Sam­let set spa­rer sta­ten 110 mio. kr. al­le­re­de i år og 530 mio. kr. om året, når af­ta­len er fuldt ind­fa­set. Til gen­gæld vur­de­rer Beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et selv, at det kun vil brin­ge 700 af de godt 157.000 kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re i ar­bej­de. Fal­li­ter­klæ­ring En fal­li­ter­klæ­ring, me­ner Leif La­hn Jensen og min­der om, at 24.000 kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re, blin­de, dø­ve og han­di­cap­pe­de og 35.000 børn til gen­gæld vil bli­ve fat­ti­ge­re.

» Løk­ke har til­sy­ne­la­den­de kun ét ær­in­de, og det er at ta­ge pen­ge fra de al­ler­fat­tig­ste for at kun­ne bru­ge dem til skat- te­let­tel­ser til de ri­ge­ste. Jeg kan ik­ke se an­dre for­kla­rin­ger. Til gen­gæld un­drer det mig, at Dansk Fol­ke­par­ti ik­ke har no­gen pro­ble­mer med, at de her men­ne­sker bli­ver ramt. De nævn­te gen­tag­ne gan­ge i valg­kam­pen, at de ik­ke vil­le skæ­re i kon­tant­hjæl­pen, men nu har de åben­bart in­gen pro­ble­mer med det, « si­ger Leif La­hn Jensen. Brug for hjælp og støt­te Øko­nom og dag­lig le­der af Ca­sa - Cen­ter for Al­ter­na­tiv Sam­funds­a­na­ly­se, Finn Ken­neth Han­sen be­kræf­ter, at la­ve­re ydel­ser ik­ke får folk i ar­bej­de. Ca­sa har net­op ud­gi­vet ’ So­ci­al Års­rap­port 2015’, hvor man bl. a. har ana­ly­se­ret, om for­ske­li­ge ind

greb har haft be­tyd­ning for at få kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re i ar­bej­de.

» In­ci­ta­men­ter som de her vir­ker på folk, der har res­sour­cer til at æn­dre på tin­ge­ne. Men de fle­ste kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re er kom­met på kon­tant­hjælp, for­di de har et dår­ligt hel­bred, fy­sisk el­ler psy­kisk, el­ler er i en si­tu­a­tion, som gør, at de ik­ke kan mag­te li­vet. De har brug for hjælp og støt­te. Det hjæl­per ik­ke at ta­ge pen­ge fra dem for at få dem til at ta­ge sig sam­men. Fak­tisk vir­ker det di­rek­te mod­sat, vi­ser er­fa­rin­ger fra tid­li­ge­re, « si­ger Finn Ken­neth Han­sen. For­ar­gel­se De­bat­ten om kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­res vil­kår tog for al­vor fart i 2011 med for­ar­gel­sen over, at ’ Fat­tig- Ca­ri­na’ som kon­tant­hjælps­mod­ta­ger hav­de næ­sten det sam­me i rå­dig­heds­be­løb som en lav­t­løn­net ufag­lært. I 2012 gik ’ Dov­ne Robert’ på di­rek­te tv og in­drøm­me­de, at han fo­re­trak at væ­re på kon­tant­hjælp frem for at ha­ve et ar­bej­de, der ik­ke var me­nings­fuldt.

Og så sent som for et år si­den var den bor­ger­li­ge tæn­ket­ank Cepos ude med en op­sigtsvæk­ken­de hi­sto­rie om, at en en­lig på kon­tant­hjælp med tre børn sam­let får 365.000 kro­ner år­ligt i of­fent­li­ge ydel­ser. De 126.000 var kon­tant­hjælp, mens re­sten var an­dre of­fent­li­ge til­skud som f. eks bør­ne­tilskud og vær­di­en af fri­plads i dag­in­sti­tu­tio­ner­ne. For­teg­net bil­le­de Og li­ge præ­cis den ud­reg­ning vil so­ci­al­rå­d­gi­ver­nes for­mand Majbrit Berlau me­get ger­ne ha­ve af­li­vet.

» Det gi­ver et fuld­kom­men for­teg­net bil­le­de, når man sæt­ter reg­ne­styk­ket op på den må­de. Vir­ke­lig­he­den er, at for­sør­ge­re over 30 år får 14.575 kr. om må­ne­den. Der­u­d­over har de i lig­hed med an­dre lav­t­løn­ne­de mu­lig­hed for at sø­ge ek­stra­or­di­nært bør­ne­tilskud for en­li­ge, fri­plads og hjælp til bo­lig­tilskud i le­je­bo­lig. Det bli­ver en skæv sam­men­lig­ning, hvis ydel­ser­ne ik­ke tæl­ler med i beg­ge grup­per, « si­ger Majbrit Berlau, der hel­ler ik­ke har no­get godt at si­ge om re­ge­rin­gens pla­ner om be­spa­rel­ser på kon­tant­hjæl­pen.

» Det kan godt væ­re, at det ser godt ud på et reg­ne­ark og i Djøf- be­reg­nin­ger. Men kon­se­kven­ser­ne bli­ver, at de so­ci­a­le og sund­heds­mæs­si­ge pro­ble­mer bli­ver for­vær­ret. De voks­nes mis­mod og stress vil bli­ve stør­re, de ri­si­ke­rer at mi­ste de­res bo­lig og vil ik­ke ha­ve råd til me­di­cin. Og vi ved, at de­res børn re­a­ge­rer med ho­ved­pi­ne, ma­vepi­ne, dår­li­ge­re ka­rak­te­rer, in­gen ung­doms­ud­dan­nel­se og ud­sigt til selv at en­de sam­me sted. Der er in­gen sam­men­hæng mel­lem mål og mid­del over

ho­ve­d­et, « si­ger Mai­brit Berlau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.