IGE PLAN ’’ ’’ ’’

BT - - NYHEDER -

Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning Bor­ge­re med fy­si­ske el­ler psy­ki­ske funk­tions­ned­sæt­tel­ser, som vi­si­te­res til en sær­lig bo­lig og sam­ti­dig er på kon­tant­hjælp skal und­ta­ges fra lof­tet. Der er stor ri­si­ko for, at de ik­ke vil kun­ne be­ta­le de­res hus­le­je In­sti­tut for Men­ne­ske­ret­tig­he­der Ret­ten til bo­lig er om­fat­tet af ret­ten til en pas­sen­de le­ve­stan­dard i FNs kon­ven­tion om øko­no­mi­ske, so­ci­a­le og kul­tu­rel­le ret­tig­he­der, ar­ti­kel 11. SFI pe­ger sam­ti­dig på sam­men­hæn­gen mel­lem an­tal­let af bo­li­ger, per­so­ner på la­ve­ste ydel­sers be­ta­lings­ev­ne og an­tal­let af hjem­lø­se. Der­for an­be­fa­les at re­de­gø­re for lov­for­sla­gets be­tyd­ning for an­tal­let af hjem­lø­se og an­tal­let af ud­sæt­tel­ser Bør­ne­rå­det Det er ik­ke rå­dets op­fat­tel­se, at Bør­ne­kon­ven­tio­nens ar­ti­kel 27 om bar­nets tarv er ble­vet væg­tet i lov­giv­nin­gen, for­di bar­net har ret til en le­ve­stan­dard, der sik­rer bar­nets fy­si­ske, psy­ki­ske og so­ci­a­le ud­vik­ling In­ter­view med Ven­stres be­skæf­ti­gel­ses­ord­fø­rer Hans An­der­sen LO og FTF Un­der­sø­gel­ser fra SFI vi­ser, at børn, der har op­le­vet ba­re ét år i en fa­mi­lie med lavind­komst, har stør­re ri­si­ko for at kla­re sig dår­li­ge­re i sko­len, ik­ke få ung­doms­ud­dan­nel­se og at bli­ve ar­bejds­lø­se som voks­ne el­ler før­tids­pen­sio­ne­ring. Børns Vil­kår På Bør­ne­Te­le­fo­nen hos Børns Vil­kår bli­ver vi kon­tak­tet af børn, der le­ver med kon­se­kven­ser­ne af fat­tig­dom - børn, der bli­ver mob­bet, for­di de har dår­lig hy­giej­ne og gam­melt tøj, og som ik­ke er en del af fæl­les­ska­bet hvad an­går so­ci­a­le ak­ti­vi­te­ter

» Jeg er ik­ke enig i kri­tik­ken om, at vi ska­ber me­re fat­tig­dom. Jeg me­ner, at det er ri­me­li­ge rå­dig­heds­be­løb for folk i en mid­ler­ti­dig pe­ri­o­de.

» Der vil kom­me fle­re i ar­bej­de, når vi kom­mer til an­den del af vo­res re­form til ef­ter­å­ret. Vi læg­ger op til skat­te­let­tel­ser for de la­ve­ste ind­kom­ster.

» Det har vi ik­ke reg­net på end­nu. Men vi hå­ber, at det vil få fle­re i ar­bej­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.