Nej, vi skal kun­ne ta­ge os af vo­res eg­ne

BT - - DEBAT - Med­lem af in­te­gra­tions­ud­val­get i Kø­ben­havn ( S)

Vin­ter­berg sag­de de her ting, ta­ger sig langt dår­li­ge­re af de­res eg­ne bor­ge­re og fl ygt­nin­ge, end vi gør. Tho­mas Vin­ter­berg og Erik Clau­sen skyl­der at for­tæl­le, hvad det er for nog­le lan­de, der ta­ger sig bed­re af sva­ge bor­ge­re og fl ygt­nin­ge end Dan­mark. Jeg er stolt af Dan­mark. Vi har byg­get et vel­færds­sam­fund op. Jeg har selv en far, der er kur­der, og som og­så er glad for at bo i det her land. Det er de fl este med fl ygt­nin­ge- og ind­van­drer­bag­grund. Vi

gør rig­tig me­get for fl ygt­nin­ge, og det Flygt­nin­ge kan vi kun væ­re stol­te af. kan ty de­ligt mær­ke, at de ik­ke er vel­kom­ne, og det er ik­ke sjovt

og ser den fra en an­den vin­kel. Det, vi si­ger, er ik­ke me­re vig­tigt end det, en blik­kensla­ger si­ger. Men i øje­blik­ket har de travlt med at sæt­te hånd­va­ske op på Chri­sti­ans­borg. Der er kom­met en vold­som su­per­li­be­ra­lis­me, egois­me og po­li­tisk sel­v­op­ta­get­hed frem. Det klæ­der ik­ke de­mo­kra­ti­et at væ­re ban­ge. Vi bur­de væ­re me­re åb­ne. Vi har go­de tra­di­tio­ner for in­te­gra­tion, f. eks. eft er kri­gen på Bal­kan. Dan­sker­ne har en stor rum­me­lig­hed. Flygt­nin­ge kan ty­de­ligt mær­ke, at de ik­ke er vel­kom­ne, og det er ik­ke sjovt for dem. Vi må mo­bi­li­se­re no­get vær­dig­hed, gæst­fri­hed og ge­ne­rø­si­tet. Hi­sto­ri­en med smyk­ker­ne er så dum, at jeg ik­ke en­gang gi­der ta­le om det.

LARS ASLAN RAS­MUS­SEN

TYS­KLAND, HVOR THO­MAS

skam­me sig over, at vi og­så skal kun­ne ta­ge os af vo­res eg­ne. Vi skal kun­ne føl­ge med. Et land som Sve­ri­ge, der har væ­ret fuld­stæn­dig li­geg­lad med, hvor man­ge de luk­ke­de ind, og hvor me­get det ko­ster, bur­de skam­me sig – frem for et land som Dan­mark, der prø­ver at føl­ge med ud­vik­lin­gen. Dan­mark er et lil­le land. Det er helt af­gø­ren­de, at vi kan be­va­re vel­færds­sam­fun­det, og det har no­get at gø­re med an­tal­let af fl ygt­nin­ge og ind­van­dre­re, og det er man nødt til at kun­ne si­ge.

MAN SKAL IK­KE

ik­ke i et ud­sat bo­lig­om­rå­de. Hvis han bo­e­de på Nør­re­bro, hvor jeg er født og op­vok­set, og hvor der er nog­le pro­ble­mer, så kun­ne det væ­re, at han ik­ke skam­me­de sig så me­get, men syn­tes, det var fi nt, at vi prø­ver at føl­ge med ift ., hvor man­ge fl ygt­nin­ge vi ta­ger. Man skal ik­ke skam­me sig, for­di man er dan­sker. Man skal tværtimod væ­re stolt.

THO­MAS VIN­TER­BERG BOR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.