Ja, frygt klæ­der ik­ke det dan­ske de­mo­kra­ti

BT - - DEBAT - Sku­e­spil­ler, in­struk­tør og ma­nuskript­for­fat­ter

ERIK CLAU­SEN

at de dan­ske po­li­ti­ke­re er ski­de­ban­ge. Ang­sten dri­ver ned ad de­res kul­ti­ve­re­de på­klæd­ning. Selv­føl­ge­lig har vi sto­re ud­for­drin­ger med fl ygt­nin­ge­kri­sen, men po­li­ti­ker­ne gør dem til uover­sti­ge­li­ge pro­ble­mer. Det hand­ler ba­re om or­ga­ni­se­ring, så lad os kom­me i gang. Vi dan­ske­re har hjer­tet på ret­te sted, men vi er i en si­tu­a­tion, hvor po­li­ti­ker­ne er ban­ge for ik­ke at le­ve op til nog­le for­vent­nin­ger om at væ­re ’ hand­lin­gens mænd og kvin­der’.

MAN KAN SE,

at våg­ne op og igen bli­ve et ar­bej­der­par­ti. Det er jer, der har la­vet vel­færds­sta­ten. Vi skal fi nde den dan­ske men­ta­li­tet frem, hvor man op­le­ver al­le men­ne­sker, især fl ygt­nin­ge, som med­men­ne­sker. Det her land er et af ver­dens ri­ge­ste lan­de.

SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER­NE MÅ SE KUNST­NE­RE BE­AR­BEJ­DER VIR­KE­LIG­HE­DEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.