AF­SKAF RA­CIS­ME­PA­RA­GRAF­FEN

BT - - DEBAT -

IHels­in­gør blev Flem­m­ing Ni­el­sen for­le­den dømt eft er ra­cis­me­pa­ra­graff en og skal nu be­ta­le fi re dag­bø­der på 400 kr. for at ha­ve sam­men­lig­net is­la­mis­me med na­zis­me på Fa­ce­book. Selv­om jeg er be­slut­nings­ta­ger - og i prin­cip­pet ik­ke bør blan­de mig i, hvad dom­sto­le­ne fo­re­ta­ger sig - fo­re­kom­mer den dom mig fuld­stæn­dig lat­ter­lig. Den be­kræft er mig i, at den pa­ra­graf, der er ble­vet dømt eft er, bør af­skaff es.

PA­NE­LET Jeg si­ger det ger­ne igen: Uden den frie dis­kus­sion fun­ge­rer de­mo­kra­ti­et ik­ke

PA­RA­GRAF­FEN KAL­DES ra­cis­me­pa­ra­graff en ( § 266b), og i den står der: ’ Den, der off ent­ligt el­ler med for­sæt til ud­bre­del­se i en vi­de­re kreds frem­sæt­ter ud­ta­lel­se el­ler an­den med­del­el­se, ved hvil­ken en grup­pe af per­so­ner tru­es, for­hå­nes el­ler ned­vær­di­ges på grund af sin ra­ce, hud­far­ve, na­tio­na­le el­ler et­ni­ske op­rin­del­se, tro el­ler seksu­el­le ori­en­te­ring, straff es med bø­de el­ler fængsel indtil 2 år’. FOR DET FØR­STE har jeg en bag­grund i ufri­hed og bry­der mig ik­ke om, at folk bli­ver for­fulgt på grund af no­get, de si­ger, teg­ner el­ler på an­den må­de ud­tryk­ker. Et af de vig­tigsti­ge de­mo­kra­ti­ske red­ska­ber, vi har i vo­res land, er yt­rings­fri­he­den. Det er mu­lig­he­den for at dis­ku­te­re al­le em­ner og gi­ve plads til en bred vift e af syns­punk­ter. Så kan man væ­re enig el­ler ue­nig. Der­med ik­ke sagt, at vi ba­re kan kom­me med injuri­e­ren­de ud­ta­lel­ser el­ler op­for­dre til vold, men når det er yt­rin­ger, der om­hand­ler re­li­gions­kri­tik, kri­tik af po­li­ti­ske is­mer, gu­der, pro­fe­ter og hel­li­ge bø­ger, me­ner jeg ik­ke, at det er sta­tens op­ga­ve at gå ind og sæt­te græn­ser – og slet ik­ke i Dan­mark, hvor yt­rings­fri­he­den er så cen­tral en del af vo­res de­bat­kul­tur. Jeg si­ger det ger­ne igen: Uden den frie dis­kus­sion fun­ge­rer de­mo­kra­ti­et ik­ke. FOR DET AN­DET har jeg oft e selv sam­men­lig­net is­la­mis­me med na­zis­me, for­di jeg fak­tisk me­ner, at is­la­mis­men er in­spi­re­ret af na­zis­men. Man kan ik­ke sam­men­lig­ne de to ide­o­lo­gi­er én til én, men kig­ger man nø­je­re eft er, er der man­ge lig­heds­punk­ter i hold­nin­gen og til­gan­gen til ver­den. Se ba­re på hvad Is­la­misk Stat gør med folk, der ik­ke er eni­ge med dem. Der­med ik­ke sagt, at is­lam som re­li­gion er lig med is­la­mis­me. DET ER IK­KE re­li­gio­nen, der bli­ver sam­men­lig­net med na­zis­men, men den po­li­ti­ske ide­o­lo­gi, man kal­der is­la­mis­me. Det er den, der bli­ver kri­ti­se­ret her. Flem­m­ing Ni­el­sens dom un­der­stre­ger, at vi bør af­skaff e ra­cis­me­pa­ra­graff en. Og det sam­me gæl­der for blas­fe­mi­pa­ra­graff en. De to pa­ra­graff er blev op­rin­de­lig skabt for at be­skyt­te min­dre­tal­le­ne, men spørgs­må­let er, om det er til­fæl­det? Vi har ik­ke få­et min­dre jø­de­had, og i for­hold til is­lam ram­mer loven dem, der for­hol­der sig kri­ti­ske over for den re­li­gion, for­di det fal­der nog­le mus­li­mer for bry­stet at bli­ve kri­ti­se­ret. FREM FOR EN or­dent­lig dis­kus­sion væl­ger de at gå til dom­sto­le­ne, men en rets­sag luk­ker en­hver di­a­log på en me­get uso­ber fa­con. Skal man dis­ku­te­re, må det væ­re det bed­ste ar­gu­ment, der vin­der – ik­ke trus­len om en rets­sag. HVER­KEN RE­LI­GIO­NER EL­LER ide­o­lo­gi­er har be­hov for sær­lig be­skyt­tel­se i et de­mo­kra­ti som Dan­mark, og på trods af, at jeg selv er tro­en­de, me­ner jeg, det er et retspo­li­tisk spørgs­mål, som Fol­ke­tin­get bør for­hol­de sig til. Jeg sto­ler på, at den dan­ske be­folk­ning vil re­a­ge­re og kol­lek­tivt for­døm­me, når no­gen si­ger no­get ek­stremt. Vi har ik­ke brug for dom­sto­le­ne til at sty­re det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.