For­modet ho­ved­mand bag Net­to- plyn­drin­ger an­holdt

BT - - NYHEDER -

Kø­ben­havns Po­li­ti har an­holdt en af de for­mode­de ho­ved­mænd bag fle­re for­bry­del­ser mod lo­ka­le for­ret­nin­ger og be­bo­e­re på Fre­de­riks­sund­vej i Brøns­høj­om­rå­det. Den an­hold­te er en 17- årig dreng.

Det skri­ver Kø­ben­havns Po­li­ti i en pres­se­med­del­el­se.

Iføl­ge po­li­ti­et er der ta­le om ’ en af de to­ne­an­gi­ven­de’ fra grup­pen. Han er ble­vet sig­tet for rø­ve­ri og fle­re til­fæl­de af or­ga­ni­se­ret bu­tiks­ty­ve­ri.

Sig­tel­sen ly­der blandt an­det på, at den 17- åri­ge i for­e­ning med tre ger­nings­mænd har stjå­let ci­ga­ret­ter og spi­ri­tus i en Net­to­for­ret­ning på Fre­de­riks­sunds­vej. Dren­gen er og­så sig­tet for at ha­ve slå­et en an­sat i bu­tik­ken.

Po­li­ti­et kal­der an­hol­del­sen for ’ kul­mi­na­tio­nen på en må­l­ret­tet ind­sats mod den grup­pe un­ge, som gen­nem den se­ne­ste tid har skabt frygt og utryg­hed i lo­ka­l­om­rå­det’.

Den 17- åri­ge blev i går frem­stil­let for en dom­mer og fængs­let i fi­re uger.

Rets­mø­det fo­re­gik for luk­ke­de dø­re, og der­for har po­li­ti­et ik­ke yder­li­ge­re kom­men­ta­rer på nu­væ­ren­de tids­punkt.

Un­ges plyn­dring af bu­tik­ker fik of­fent­lig­he­dens op­mærk­som­hed, da en souschef fra en Net­to­bu­tik på Fre­de­riks­sunds­vej i et brev ret­te­de di­rek­te hen­ven­del­se til ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V) for at få po­li­ti­et til at gri­be ind.

» Jeg skri­ver til dig i af­magt, da jeg cir­ka en gang om ugen er ud­sat for grove bu­tiks­ty­ve­ri­er fra un­ge men­ne­sker. Når det­te bli­ver an­meldt, og det gør det hver gang, la­der det desvær­re ik­ke til, at po­li­ti­et har res­sour­cer til at gø­re no­get ved sa­gen, « stod der i bre­vet til mi­ni­ste­ren.

Det fik ju­stits­mi­ni­ste­ren til at re­a­ge­re, og han skrev på Fa­ce­book, at der vil­le bli­ve ta­get hånd om sa­gen.

» Det her er fuld­stæn­dig uac­cep­ta­belt, og jeg for­står, po­li­ti­et er på sa­gen. Jeg har den kla­re for­vent­ning, at de nu sæt­ter en stop­per for de på­gæl­den­de løm­lers hær­gen, « skrev Sø­ren Pind.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.