Rod i bonus­ser og kø­re­pen­ge hos VUC

BT - - NYHEDER -

Der er rod i ad­mi­ni­stra­tio- nen på en ræk­ke af lan­dets vok­se­nud­dan­nel­ses­cen­tre ( VUC), kon­sta­te­rer Rigs­re­vi­sio­nen i en ny be­ret­ning til Fol­ke­tin­gets Stats­re­viso­rer. Det dre­jer sig blandt an­det om ud­be­ta­ling af bonus­ser el­ler re­sul­tat­løn til le­den­de me­d­ar­bej­de­re.

Kø­ben­havns VUC har ek­sem­pel­vis ud­be­talt re­sul­tat­løn til to le­de­re, der slet ik­ke har en re­sul­tat­kon­trakt. VUC Hvi­d­ov­re- Ama­ger, VUC Fyn og VUC Syd har ud­be­talt den af­tal­te re­sul­tat­løn, uden at man dog kan re­de­gø­re for, om må­le­ne re­elt er op­fyldt.

En­de­lig har VUC Vestsjæl­land ud­be­talt en sær­lig bonus til le­de­ren for den sam­me op­ga­ve, som ved­kom­men­de og­så får re­sul­tat­løn for at lø­se, og det stri­der mod den gæl­den­de vej­led­ning.

Der­u­d­over har Rigs­re­vi­sio­nen kon­sta­te­ret, at der of­te mang­ler ret­nings­linjer for ud­be­ta­ling af kør­sels­godt­gø­rel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.