Nyt hjem

BT - - NYHEDER -

For­be­re­del­se: Sæt dig godt ind i, hvad det er for et dyr, du ger­ne vil an­skaff e dig og over­vej, om dy­ret pas­ser til di­ne be­hov. Er det en kat, bør du over­ve­je, om den skal ste­ri­li­se­res, så du ik­ke ri­si­ke­rer, at der li­ge plud­se­lig er kil­lin­ger.

Vil du ger­ne ha­ve en hund, så sæt dig grun­digt ind i, hvil­ken ra­ce, der pas­ser til di­ne be­hov. Le­ve­tid: Sæt dig og­så ind i, hvor læn­ge kæ­le­dy­ret nor­malt le­ver og over­vej, om du vil ha­ve et kæ­le­dyr i fem, ti el­ler må­ske ty ve år. Tid: Over­vej, om du har tid til at ha­ve et kæ­le­dyr. Er det ek­sem­pel­vis en hund, der har brug for at bli­ve ak­ti­ve­ret me­get, så er det vig­tigt, at du har tid til at op­fyl­de dens be­hov. Øko­no­mi: Det ko­ster pen­ge at ha­ve et kæ­le­dyr. Det skal na­tur­lig­vis ha­ve fo­der, men der er og­så ud­gift er til dyr­læ­ge og an­dre for­nø­de­n­he­der, og du bør der­for over­ve­je, om du har råd til at ha­ve kæ­le­dy­ret. Plads: Har du plads nok? En un­du­lat skal ha­ve et bur, mens en stor, ak­tiv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.