Me­re end hver tred­je voks­ne dan­sker er nu sing­le

Der har al­drig væ­ret fle­re men­ne­sker i Dan­mark, som ik­ke er i et par­for­hold. De fle­ste er kvin­der

BT - - TV/ RADIO - * Ko­ster kun alm. SMS/ MMS- takst.

1. Kø­ben­havn: 43,3 pro­cent 2. Fre­de­riks­berg: 38,2 pro­cent 3. Lol­land: 36,2 pro­cent 4. Oden­se: 33,6 pro­cent 5. Glo­strup: 33,5 pro­cent 6. Ærø: 33,3 pro­cent 7. Aar­hus: 33,2 pro­cent 8. Guld­borgs­und: 33,1 pro­cent 9. Ods­her­red: 33 pro­cent pro­cenALENE­f­le­re be­vidst fra­væl­ger par­for­hol­det til Al­bert­slund: 32,6 t

10. for­del for det frie liv som sing­le.

Men så­dan hæn­ger det ik­ke sam­men, me­ner Mo­gens Ny­gaard Chri­stof­fer­sen:

» Det er den må­de, folk ef­ter­ra­tio­na­li­se­rer på, når de ik­ke kan fin­de no­gen part­ner. Så kan de godt bil­de sig selv ind, at det er no­get, de selv har valgt, « si­ger han.

De fle­ste sing­ler bor i Kø­ben­havns Kom­mu­ne, hvor 42 pro­cent af bor­ger­ne mel­lem 30 og 49 år ik­ke har en kæ­re­ste. Der er fle­re sing­ler i Dan­mark end no­gen­sin­de før. Nye tal fra Dan­marks Sta­ti­stik vi­ser, at an­tal­let af voks­ne, som ik­ke er i et par­for­hold, har run­det 1,6 mil­li­on per­so­ner

et er det hø­je­ste tal, si­den man be­gynd­te at fø­re sta­ti­stik­ken for 30 år si­den.

Kvin­der­ne er i over­tal i sing­le­sta­ti­stik­ker­ne. Me­re end hver an­den kvin­de er ik­ke i et par­for­hold og ud­gør i 2016 53 pro­cent.

Det kan skyl­des, at kvin­der of­te dan­ner par med mænd, der er æl­dre end dem selv, og at kvin­der ge­ne­relt le­ver læn­ge­re.

» Blandt de æl­dre vil der al­tid væ­re et kvin­de­over­skud, idet dø­de­lig­he­den for mænd og dren­ge i al­le al­der­s­klas­ser lig­ger over kvin­der­nes, « si­ger Mo­gens Ny­gaard Chri­stof­fer­sen, som er se­ni­o­r­for­sker ved So­ci­al­forsk­nings­in­sti­tut­tet ( SFI).

» Da der fø­des lidt fle­re dren­ge, vil der væ­re et sti­gen­de kvin­de­over­skud ef­ter cir­ka 30- års al­de­ren. « Væl­ger det frie liv Det sam­le­de an­tal af en­li­ge sva­rer til 37 pro­cent af samt­li­ge voks­ne og 54 pro­cent af samt­li­ge fa­mi­li­er. En fa­mi­lie kan be­stå af en en­lig el­ler et par med el­ler uden hjem­me­bo­en­de børn un­der 25 år.

For 30 år si­den lå det tal på 32 pro­cent for voks­ne og 48 pro­cent for fa­mi­li­er.

De se­ne­ste år har vi hørt, hvor­dan

VEJ­RET I DAG

Blandt de æl­dre vil der al­tid væ­re et kvin­de­over­skud, idet dø­de­lig­he­den for mænd og dren­ge i al­le al­der­s­klas­ser lig­ger over kvin­der­nes. Da der fø­des lidt fle­re dren­ge, vil der væ­re et sti­gen­de kvin­de­over­skud ef­ter cir­ka 30- års al­de­ren Tal­le­ne er fra den 1. ja­nu­ar 2016.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.