X Fa­ctor di­rek­te

BT - - TV- GUIDE -

TV- KON­KUR­REN­CE X Fa­ctor er til­ba­ge med sin ni­en­de sæ­son. Og bort­set fra ni nye del­ta­ge­re, så er næ­sten alt ved det gam­le.

Der er dog ble­vet plads til en en­kelt ny dom­mer. Så­le­des ind­ta­ger Met­te Lind­berg sin plads imel­lem de to ’ gam­le’ Re­mee og Tho­mas Bla­ch­man. Og ef­ter en lang og op­s­li­den­de au­di­tion- run­de bli­ver der igen sendt di­rek­te fra den tra­di­tio­nel­le X Fa­ctor- sce­ne i TV- By­en.

Den­ne gang er det Re­mee, der får for­nø­jel­sen af den tra­di­tio­nelt svæ­re grup­pe- ka­te­go­ri. Met­te Lind­berg er rå­d­gi­ver for de tre so­li­ster un­der 23. Og ja­zz- ve­te­ra­nen Tho­mas Bla­ch­man ta­ger sig pas­sen­de af de me­re mod­ne so­li­ster over 23 år.

Og her får se­er­ne end­nu en føs­te­gangs­op­le­vel­se.

30- åri­ge Sa­rah, der til dag­lig ar­bej­der på Chri­sti­ans­borg og li­der af mu­skel­svind, er nem­lig den før­ste X Fa­ctor­del­ta­ger, der syn­ger ved hjælp af en re­spira­tor.

Bla­ch­mans ka­te­go­ri tæl­ler des­u­den den 23- åri­ge Ja­cob og den 52- åri­ge An­drew, der op­rin­de­ligt kom­mer fra Eng­land.

Hvert en­kelt li­ves­how sen­des klok­ken 20.00- 21.00, og se­er­ne får mu­lig­hed for at stem­me på de­res fa­vo­rit­ter via sms og X Fa­ctor- ap­pen.

Af­gø­rel­sen vi­ses klok­ken 21.30, og her skal de to so­li­ster el­ler grup­per, der har få­et fær­re­st stem­mer, kæm­pe mod hin­an­den for de­res over­le­vel­se. Her­ef­ter er det ale­ne op til de tre dom­me­re at af­gø­re, hvem der går vi­de­re, og hvem der skal for­la­de pro­gram­met. DR1 FRE­DAG 20.00 ’ X FA­CTOR’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.