For en sejr!

BT - - EUROPA LEAGUE - 2015/ / 16 -

Jeg sy­nes, vi har be­væ­get os op på, at der er en re­a­li­stisk chan­ce. Det er vel fi ft y- fi ft y nu. Vi fø­rer 2- 1, før vi skal der­over. Og de har ik­ke vist me­re end det, de gjor­de i dag klod­ser og et mel­lem­rum + no­get tekst tekst tekst tekst Traff ord, og det skal vi få styr på. Du har ret. Vi hav­de man­ge pro­ble­mer med ham. Vi hav­de fær­re pro­ble­mer med Pu­sic, « lød det fra van Gaal. Im­po­ne­ren­de sejr Onu­a­chu var cho­ko­la­de­over­træk­ket på Guld­ka­ra­mel­len, men FC Midtjyl­lands 2- 1- sejr over Man­ches- ter Uni­ted i den stær­ke­ste op­stil­ling, de kun­ne stil­le i en ska­des­ramt pe­ri­o­de, var im­po­ne­ren­de. Og den var og­så så im­po­ne­ren­de, at den nu­væ­ren­de sport­s­di­rek­tør, Claus Ste­in­le­in, lod sig ri­ve med.

Han la­der sig ik­ke tyn­ge af den vold­som­me yd­myg­hed, som man nor­malt hø­rer i fod­bol­dens ver­den.

» Hav­de vi sco­ret på vo­res chan­cer, kun­ne vi må­ske ha­ve vun­det stør­re. Det er en fed for­nem­mel­se, men sta- dig så­dan lidt ’ okay, den skul­le vi ha­ve luk­ket og vun­det stør­re’, « sag­de Ste­in­le­in, in­den han mu­lig­vis glem­te, at ude­ba­ne­mål trods alt er vig­ti­ge i eu­ro­pæ­isk fod­bold og sat­te sit eget holds avan­ce­ment- chan­cer udansk højt.

» Jeg sy­nes, vi har be­væ­get os op på, at der er en re­a­li­stisk chan­ce. Det er vel fi ft y- fi ft y nu. Vi fø­rer 2- 1, før vi skal der­over. Og de har ik­ke vist me­re end det, de gjor­de i dag. De skal byg­ge på, mens vi har få­et en tur­ne­rings­kamp me­re i be­ne­ne. Det hjæl­per. «

» Af en­kelt­stå­en­de re­sul­ta­ter er det her det stør­ste, men de skal slås ud, før det bli­ver det stør­ste. For jeg sy­nes, at det var end­nu stør­re at slå Sout­hamp­ton ud end en en­kelt sejr over Man­che­ster Uni­ted. Men slår vi Uni­ted ud, er det det stør­ste, « sag­de Ste­in­le­in.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.