Let på hat­ten der­u­de

BT - - EUROPA LEAGUE - 2015/ / 16 -

JEG HAR IND imel­lem hat på på ar­bej­de. Om det er kon­tro­ver­si­elt for en fyr i star­ten af 30er­ne, er en dis­kus­sion, vi ta­ger en an­den dag. Jo, det er så!

Desvær­re var i går ik­ke en af de da­ge, hvor jeg hav­de dri­stet mig til at smi­de ka­sket­ten på ho­ve­d­et. Og det er egent­lig ær­ger­ligt. For hav­de det væ­ret det, skul­le der let­tes på den. Ik­ke ba­re én gang. Nej, igen og igen. Na­tur­lig­vis til ære for FC Midtjyl­land og dét, der er en me­ri­te­ren­de sejr over Man­che­ster Uni­ted.

Lad mig væ­re helt ær­lig fra star­ten. Jeg hav­de ik­ke set FC Midtjyl­land ta­ge et re­sul­tat mod Lou­is van Gaals mand­skab – kri­se­ramt el­ler ej. Og jeg hav­de slet ik­ke set de dan­ske me­stre be­sej­re en af ver­dens ab­so­lut stør­ste fod­bold­klub­ber. Det er in­tet min­dre end høj, høj klas­se. RE­SUL­TA­TET ER ÉN ting. Tag ik­ke fejl. En 2- 1- sejr over Man­che­ster Uni­ted er stort for al­le hold. Men den må­de, Jess Thorups hold spil­le­de kam­pen på, var om no­get end­nu me­re im­po­ne­ren­de. Sej­ren var rent fak­tisk fortjent! FC Midtjyl­land var det bedst spil­len­de hold – mod et mand­skab fra en klub med 20 en­gel­ske mester­ska­ber i tro­fæ­ska­bet. Til ti­der end­da med af­stand. Det må gi­ve en alt an­det end ul­den smag i mun­den i det uld­jy­ske.

In­gen på hol­det faldt igen­nem mod et gan­ske vist me­get un­der­præ­ste­ren­de Uni­ted- mand­skab. Tværtimod fi k midtjy­der­ne vist, at der ud af hol­det vok­ser spil­le­re, der i dansk sam­men­hæng har usæd­van­li­ge in­di­vi­du­el­le kva­li­te­ter. Det er jer, jeg snak­ker til, Pio­ne Si­sto og Paul Onu­a­chu.

De to målsco­re­re gjor­de den alt­af­gø­ren­de for­skel, der hæ­ve­de kam­pen fra en op­le­vel­se til en lil­le sen­sa­tion. Beg­ge spil­le­re har unik­ke kva­li­te­ter, som kan æn­dre no­get nær al­le kam­pe fra umu­li­ge op­ga­ver til op­gør, der rent fak­tisk kan vin­des. End­da vin­des på over­be­vi­sen­de manér. DET SI­GER ALT om FC Midtjyl­lands præ­sta­tion, at Man­che­ster Uni­teds vi­ka­ri­e­ren­de må­l­mand, Ser­gio Ro­mero, var eng­læn­der­nes med af­stand bed­ste spil­ler på MCH Are­na. Den slags ple­jer at væ­re for­be­holdt dan­ske må­l­mænd, når der præ­ste­res mirak­ler i Eu­ro­pa.

Op til kam­pen var jeg i tvivl om FC Midtjyl­lands kva­li­tet. Erik Svi­at­chen­ko og Mor­ten Dun­can Ras- Det si­ger alt om FC Midtjyl­lands præ­sta­tion, at Man­che­ster Uni­teds vi­ka­ri­e­ren­de må­l­mand, Ser­gio Ro­mero, var eng­læn­der­nes med af­stand bed­ste spil­ler på MCH Are­na mus­sens af­gang fi k mig til at tviv­le på, hvor de dan­ske me­stre står, in­den for­å­ret for al­vor be­gyn­der. Der er sta­dig en rest af den tvivl til­ba­ge. Det kan en en­kelt kamp desvær­re ik­ke æn­dre helt på. Hel­ler ik­ke selv om det er en sejr over Man­che­ster Uni­ted.

Når det så er sagt, kan Dun­cans far­vel en­de med at væ­re en for­del med tan­ke på Paul Onu­a­chus præ­sta­tion i aft es. Og når man der­til smi­der Va­clav Kad­lec ind i lig­nin­gen, kan det bli­ve et sær­de­les in­ter­es­sant for­år på He­den. Og­så på den an­den si­de af kamp num­mer to mod Man­che­ster Uni­ted. DET KAN DET og­så, for­di Jess Thorup lig­ner en træ­ner, der har brugt vin­te­r­en på at læ­re sit hold og si­ne spil­le­re at ken­de helt i bund. Han for­mår nu at få det op­ti­ma­le ud af de kva­li­te­ter, han har til sin rå­dig­hed. Og ven­de de kva­li­te­ter mod den mod­stan­der, han mø­der. Det vi­ste han på den ny­li­ge træ­nings­lejr i Du­bai – og han vi­ste det så san­de­lig og­så i aft es i Her­ning.

FC Midtjyl­land har præ­ste- ret et af de helt sto­re en­kelt­stå­en­de re­sul­ta­ter i dansk klubhi­sto­rie. Hvor den ran­ge­rer, er et t em­pe­ra­ments­spørgs­mål, så skal vi ik­ke ven­te til eft er re­tu­ro­p­gø­ret med for al­vor at ta­ge hul på den snak?

For lad mig væ­re ær­lig igen. Trods Man­che­ster Uni­teds van­vit­ti­ge kri­se og den fan­ta­sti­ske sejr på He­den, er det dan­ske mester­hold na­tur­lig­vis fort­sat un­der­dog. Det bli­ver klub­bens hidtil svæ­re­ste og hår­de­ste op­ga­ve, når 2- 1- re­sul­ta­tet skal for­sva­res i næ­ste uge på Old Traff ord. Men lad os glem­me det for et øje­blik – og for al­vor let­te på hat­ten for FC Midtjyl­land. Det har de fortjent.

SØ­REN HANG­HØJ KRI­STEN­SEN, BTs FODBOLDKOMMENTATOR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.