1,88

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ni­ce har væ­ret en af sæ­so­nens sto­re over­ra­skel­ser, og selv om hol­dets stør­ste pro­fi l Ha­tem Ben Ar­fa er ude med en ska­de, lig­ner de sta­dig et godt spil i dag. Bor­deaux er ek­stremt hårdt ramt til det­te op­gør. Ik­ke fær­re end 12 mand er ude med ska­der, mens Ni­co­las Pal­lois og En­zo Cri­vel­li står over med ka­ran­tæ­ne, og det be­ty der, at man end­nu en­gang skal ud og æn­dre på fl ere plad­ser. Bor­deaux er i for­vej­en et usta­bilt mand­skab, som svinger me­get i ni­veau, hvor Ni­ce trods alt har vist sta­bi­li­tet og lig­ger num­mer tre i ta­bel­len. Bør væ­re fi n vær­di i ude­hol­det.

Od­dset er fun­det hos Bet365 ( asi­an + 0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.