HVOR BLEV DE

BT - - NYHEDER -

DAG­PEN­GERE­FORM sam­men med stem­mer fra LA og De Ra­di­ka­le i 2010. Re­for­men be­tød, at dag­pen­ge­pe­ri­o­den blev hal­ve­ret fra fi­re til to år, og at kra­vet til, hvor læn­ge man skal ar­bej­de for at genop­tje­ne ret­ten til dag­pen­ge blev for­doblet fra seks til 12 må­ne­ders fuld­tids­ar­bej­de. Si­den har den bå­de tid­li­ge­re og nu­væ­ren­de re­ge­ring lap­pet på af­ta­len ad fle­re om­gan­ge, se­ne­st i ef­ter­å­ret.

Fryg­ten for, hvad der vil­le ske med de man­ge, der stod til at mi­ste de­res for­sør­gel­ses­grund­lag, har præ­get me­di­e­bil­le­det fra be­gyn­del­sen. Nu har vi for før­ste gang mu­lig­hed for at vur­de­re, hvor­dan det er gå­et dem, der har mi­stet dag­pen­ge, et år ef­ter. De ny­e­ste tal fra Dan­marks Sta­ti­stik er li­ge of­fent­lig­gjort og de vi­ser, at 11.000 fle­re kom i ar­bej­de i 2015. Sam­ti­dig var der re­gi­stre­ret 27.600 le­di­ge stil­lin­ger på job­net i ja­nu­ar. Der mang­ler job Ver­ner Sand Kirk me­ner, at det stør­ste pro­blem fort­sat er, at der ik­ke er job nok til le­di­ge.

» Og dem, der har væ­ret le­di­ge længst, kom­mer ne­derst i bun­ken, når der kom­mer jo­ban­søg­nin­ger. Ar­bejds­gi­ver­ne er i dag me­re for­be­hold­ne over­for lang­tids­le­di­ge end over­for æl­dre og an­den­ge­ne­ra­tions­ind­van­dre­re. Og det skyl­des blandt an­det, at de­bat­ten blev dre­jet over på, at de le­di­ge hav­de et mo­ti­va­tions­pro­blem, « si­ger Ver­ner Sand Kirk.

Be­skæf­ti­gel­ses­ord­fø­rer for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne Leif La­hn Jensen vil hel­ler ik­ke kal­de re­for­men en suc­ces.

» Jeg kan ik­ke væ­re ne­ga­tiv over for, at der er folk, der er kom­met i ar­bej­de. Men tal­le­ne vi­ser jo og­så, at der er man­ge, der er kom­met i en ulyk­ke­lig si­tu­a­tion, hvor de en­ten er kom­met på kon­tant­hjælp el­ler le­ver for 0 kr. i dag. Man­ge af dem blev of­fer for den op­rin­de­li­ge dag­pen­gere­form i 2010, som var alt for hård og vold­som. Vi for­søg­te med for­skel­li­ge til­tag, da vi hav­de re­ge­rings­mag­ten, men kom ik­ke i mål. Jeg tror sta­dig på, at vi bå­de skal fo­ku­se­re på at ska­be fle­re ar­bejds­plad­ser og sam­ti­dig gø­re no­get ved de bar­ri­e­rer, der for­hin­drer folk i at kom­me i ar­bej­de, « si­ger Leif La­hn Jensen.

Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster Jør­gen Ne­er­gaard Lar­sen ( V) træf­fes ik­ke i I Dan­mark er der over 700.000 jobåb­nin­ger om året. Ba­re i ja­nu­ar var der 27.000 le­di­ge stil­lin­ger på job­net, så mu­lig­he­den er til ste­de. Det hand­ler om, at den en­kel­te får søgt job­be­ne, og at job­cen­tre­ne får gjort en ind­sats den­ne uge pga. fe­rie. Men Ven­stres be­skæf­ti­gel­ses­ord­fø­rer, Hans An­der­sen er­ken­der og­så, at op­ga­ven end­nu ik­ke er løst.

» Det er ik­ke no­gen nyhed, at Ven­stre og Ver­ner Sand Kirk ser for­skel­ligt på dag­pen­gere­for­men. Vi me­ner sta­dig, at det var en nød­ven­dig og rig­tig re­form at la­ve, for at ska­be til­lid til og tryg­hed om dansk øko­no­mi. Vi har øn­sket at bru­ge fle­re pen­ge på at ska­be fle­re job i ste­det, « si­ger Hans An­der­sen.

100.000 ud­læn­din­ge i dan­ske job

» I Dan­mark er der over 700.000 jobåb­nin­ger om året. Ba­re i ja­nu­ar var der 27.000 le­di­ge stil­lin­ger på job­net, så mu­lig­he­den er til ste­de. Det hand­ler om, at den en­kel­te får søgt job­be­ne, og at job­cen­tre­ne får gjort en ind­sats. Si­den 2010 har me­re end 100.000 øst­eu­ro­pæ­e­re få­et ar­bej­de i Dan­mark. Jeg så ger­ne fle­re dan­ske­re i de job. «

» Nej, jeg tror ik­ke, at bin­din­ger og på­bud bi­dra­ger til vækst i Dan­mark. Det hand­ler om, at de le­di­ge får søgt job­be­ne, bru­ger de­res net­værk og stil­ler krav om at få hjælp fra job­cen­tre­ne, « si­ger Hans An­der­sen.

SENIORJOB Jo­hn Bert­hel­sen bli­ver 60 år til au­gust og hav­de egent­lig set frem til at gå på ef­ter­løn. Men i ste­det har han få­et et seniorjob på et lo­kalt be­skyt­tet værk­sted, og det har væ­ret en stor suc­ces for ham.

LØR­DAG 20. FE­BRU­AR 2016 » Det gør en stor for­skel at væ­re sam­men med dej­li­ge men­ne­sker hver dag. Her­hjem­me kan jeg snak­ke med 30 høns og to hunde, der be­ty­der me­get for mig – og nå ja, så ko­nen selv­føl­ge­lig. Det er godt at kom­me ud at dril­le no­gen og for­tæl­le nog­le hi­sto­ri­er. Vi skal ha­ve gang i bal­la­den og ha­ve det sjovt, mens vi er her, « ly­der det med nord­jysk hu­mor fra Jo­hn Bert­hel­sen. Han var 55 år, da BT tal­te med ham før­ste gang i 2012. Han bor i Aars, er gift og har to børn og fi­re bør­ne-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.