’’ ’’

BT - - NYHEDER -

Ud­for­drin­ger­ne var græn­se­over­skri­den­de » Min mis­sion med det her pro­gram var at ud­for­dre mig selv, og jeg vid­ste, det vil­le bli­ve græn­se­over­skri­den­de på fle­re for­skel­li­ge må­der, for det er græn­se­over­skri­den­de at sid­de og snak­ke om sig selv, « si­ger 36- åri­ge Mil­le Le­h­feldt.

Ud­for­drin­ger­ne blev kla­ret, og hun hav­de det sjovt i pro­ces­sen, hvor der blev plads til en mas­se dril­le­ri­er. Vi hin­an­den Når Ni­ko­laj Hüb­be skal for­kla­re, hvor­for ke­mi­en klik­ke­de blandt slot­tets gæ­ster, pe­ger han på ho­ved­be­klæd­nin­gen:

» Man er nødt til at ha­ve ja- hat­ten på over for de men­ne­sker, man skal mø­de. «

For Ni­ko­laj Hüb­be in­de­bar det at for­tæl­le om sin lan­ge kar­ri­e­re og li­vet før ’ Vild med dans’, som han ef­ter­hån­den er ble­vet mest kendt for.

» Der var fak­tisk 25 år før ’ Vild med dans’, hvor jeg hav­de en kæm­pe kar­ri­e­re, men det var der ik­ke no­gen, der vid­ste no­get om, « for­tæl­ler den 48- åri­ge bal­let­me­ster. Det er nye ven­ska­ber Som barn var Sa­ra Blæ­del in­dad­vendt, usik­ker og enormt ge­nert, men som den 51- åri­ge for­fat­ter si­ger, er hun ik­ke den ene­ste, der har haft det så­dan. Det var en af grun­de­ne til, at Sa­ra Blæ­del sag­de ja til at med­vir­ke i ’ Stjer­ner­ne på slot­tet’.

» Den stør­ste ud­for­dring for mig var at skul­le væ­re så tæt på no­gen i så lang tid, « si­ger hun.

Det blev dog ik­ke no­get pro­blem.

» Ja, det ly­der ånds­svagt. Men det er det, « si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.