For­so­nings­fu­ser

BT - - NYHEDER -

GYL­LE­GA­TE Sjæl­dent har et kaf­fe­mø­de i dén grad haft of­fent­lig op­mærk­som­hed. To for­ske­res be­søg hos mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster Eva Kjer Han­sen ( V) i går blev fulgt af ka­me­ra­hold og jour­na­li­ster ef­ter den se­ne­ste uges hef­ti­ge de­bat om re­ge­rin­gens land­brugs­pak­ke, der af kri­ti­ke­re er ble­vet be­skyldt for at væ­re langt min­dre mil­jø­ven­lig, end mi­ni­ste­ren har gi­vet ud­tryk for.

Men selv om der var lagt op til for­so­ning på Slots­hol­men i Kø­ben­havn, var par­ter­ne ik­ke kom­met hin­an­den me­get nær­me­re ef­ter mø­det.

» Man kan reg­ne, som re­ge­rin­gen gør. Men jeg vil fast­hol­de min kri­tik af, at re­ge­rin­gen ik­ke har for­kla­ret, hvor­for man har frem­lagt tal­le­ne på den må­de og reg­net tre fo­re­gå­en­de år ind i ét år. Og jeg fast­hol­der, at jeg ik­ke vil­le reg­ne så­dan, « lød det fra pro­fes­sor Jør­gen E. Ole­sen, sek­tions­le­der for Vand og Kli­ma ved In­sti­tut for Agroøko­lo­gi ved Aar­hus Uni­ver­si­tet, der ef­ter gårs­da­gens mø­de fast­holdt, at re­ge­rin­gen har ’ py­n­tet’ på regn­ska­bet.

Jør­gen E. Ole­sen var én af de eks­per­ter, der i søn­da­gens Berlingske kri­ti­se­re­de re­ge­rin­gens reg­ne­styk­ke bag land­brugs­pak­ken for at væ­re et skøn­ma­le­ri. Især kri­ti­se­re­de han, at em­beds­folk har lagt fle­re år sam­men i regn­ska­bet for land­brugs­pak­ken, så re­sul­ta­tet på bund­linj­en al­le­re­de er et grønt plus i år. Sam­ti­dig har han til­fø­jet, at land­brugs­pak­ken sam­let set er en god idé for mil­jø­et, for­di den og­så in­de­bæ­rer en ny form for re­gu­le­ring af land­bru­get. Klo­ge­re – ik­ke eni­ge Den an­den for­sker på mø­det var Poul Nor­de­mann Jensen, chef­kon­su­lent ved DCE – Na­tio­nalt Cen­ter for Mil­jø og Ener­gi ved Aar­hus Uni­ver­si­tet. Han har væ­ret ho­ved­for­fat­ter på fle­re af de rap­por­ter, der lig­ger til grund for re­ge­rin­gens be­reg­nin­ger og har tid­li­ge­re for­talt, at han ik­ke kun­ne gen­ken­de si­ne tal i dis­se. Han for­lod dog mø­det med en bed­re for­stå­el­se:

» Ja, jeg blev da klo­ge­re på nog­le af be­reg­nin­ger­ne. Vi fik en ud­mær­ket de­tal­je­ret gen­nem­gang, « lød det ef­ter mø­det.

» For­må­let med mø­det var ik­ke at nå til enig­hed. Vi har ud­veks­let syns­punk­ter, vi fik et dy­be­re ind­blik i de­res be­reg­nin­ger, og jeg hå­ber da, at mi­ni­ste­ri­et blev klo­ge­re på vo­res syns­punk­ter om usik­ker­he­den ved de­res tal, « sag­de Poul Nor­de­mann Jensen. in­gen kom­men­ta­rer Mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster Eva Kjer Han­sen øn­ske­de i går ik­ke at kom­men­te­re for­sker­nes ud­ta­lel­ser.

Tirs­dag skal seks for­ske­re, her­un­der Jør­gen E. Ole­sen, ved en hø­ring for­kla­re Fol­ke­tin­gets mil­jø­ud­valg, hvor­dan de ser på re­ge­rin­gens reg­ne­styk­ke. Land­brugs­pak­ken skal ef­ter pla­nen be­hand­les i Fol­ke­tin­get tors­dag.

For­in­den, søn­dag af­ten, mø­des for­ligs­par­ter­ne for at drøf­te pak­ken – et mø­de, der er kom­met i stand ef­ter De Kon­ser­va­ti­ves kri­tik af reg­ne­styk­ket. De Kon­ser­va­ti­ve kræ­ver yder­li­ge­re kom­pen­se­ren­de, mil­jø­ven­li­ge til­tag for at mod­sva­re de hul­ler, par­ti­et me­ner, der er i land­brugs­pak­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.