Eva Kjer i mod­vind

BT - - NYHEDER -

Mil­jø­mi­ni­ster Eva Kjer Han­sen ( V) har de se­ne­ste uger få­et skarp kri­tik for bå­de at fa­vo­ri­se­re land­bru­get og bru­ge vild­le­den­de tal i sin land­brugs­pak­ke.

Kri­tik­ken bun­der i to kon­kre­te sa­ger.

For­lø­bet star­te­de, da BT for knap to uger kun­ne si­den for­tæl­le, at mil­jø­mi­ni­ste­ren hav­de ind­gå­et en usæd­van­lig tæt al­li­an­ce med en land­brugs­lo­b­by. Det var så­le­des land­brugs­or­ga­ni­sa­tio­nen Bæ­re­dyg­tigt Land­brug, som bag kulis­ser­ne hav­de dik­te­ret en ny plan for kom­mu­ner­nes ved­li­ge­hol­del­se af fle­re tu­sin­de ki­lo­me­ter vand­løb rundt om i lan­det.

En plan, der iføl­ge eks­per­ter, vil­le gå hårdt ud over 30 års ind­sats med at få fle­re fisk og plan­ter i de dan­ske vand­løb.

Mi­ni­ste­ri­et hav­de kon­kret ko­pi­e­ret en ræk­ke pas­sa­ger fra en skri­vel­se fra Bæ­re­dyg­tigt Land­brug ind i op­læg­get til den ar­bejds­grup­pe, som mi­ni­ste­ri­et har ned­sat til at la­ve ny vej­led­ning for ved­li­ge­hol­del­se af åer­ne.

Mens mi­ni­ste­ren knyt­te­de tæt­te bånd med land­bru­get, ig­no­re­re­de hun de ‘ grøn­ne’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.