Nu lyt­ter de til Løk­ke

BT - - NYHEDER -

EU- TOP­MØ­DE blandt an­det at sen­de den bri­ti­ske pre­mi­er­mi­ni­ster David Ca­meron hjem med en ny EU- af­ta­le.

EU- eks­pert De­rek Beach, der er lek­tor ved Aar­hus Uni­ver­si­tet, pla­ce­rer og­så Lars Løk­ke i top ti på li­sten over stem­mer, der bli­ver lyt­tet til: » Dan­mark er en af de cen­tra­le spil­le­re. An­dre har klart fle­re mus­k­ler at spil­le med, men Løk­ke vin­der en del på er­fa­ring. Det eu­ro­pæ­i­ske råd kan væ­re lidt en old boys- klub, og her har Løk­ke go­de kon­tak­ter. Og så er han lidt af en krej­ler og god til at for­hand­le bag luk­ke­de dø­re, « si­ger De­rek Beach. I slip­strøm­men Selv­om Lars Løk­ke sta­dig ik­ke kan spil­le li­ge op med de helt tun­ge dren­ge, og Dan­mark fort­sat er lil­le­bror i for­hold til bå­de Tys­kland og Stor­bri­tan­ni­en, så har de man­ge fæl­les in­ter­es­ser. Det tæt­te diplo­ma­ti­ske par­løb har iføl­ge De­rek Beach gi­vet Dan­mark me­re ind­fly­del­se, end stør­rel­sen be­ret­ti­ger til.

De­rek Beach for­tæl­ler, at Dan­mark tra­di­tio­nelt set har lagt sig i slip­strøm­men på Stor­bri­tan­ni­en, når det kom­mer til EU- spørgs­mål, og vi har blandt an­det ko­pi­e­ret bri­ter­nes for­be­hold over for retspo­li­tik­ken og eu­ro­en. Pro­ble­mer­ne i for­hold til ud­be­ta­ling af bør­ne­check til øst­ar­bej­de­re er lan­de­ne og­så fæl­les om.

Der­for var Stor­bri­tan­ni­en og­så in­ter­es­se­ret i, at Lars Løk­ke tal­te dets sag blandt de an­dre le­de­re til top­mø­det. Iføl­ge eks­per­ten har stats­mi­ni­ste­ren for­ment­lig haft travlt med at ren­de rundt på gan­ge­ne og over­be­vi­se de an­dre top­mø­de­del­ta­ge­re om vig­tig­he­den af at lan­de en af­ta­le med Stor­bri­tan­ni­en, så bri­ter­ne bli­ver i EU. For of­te vir­ker ar­gu­men­ter­ne bed­re, når de kom­mer fra en trej­de­part og ik­ke fra ‘ he­stens egen mund’, som De­rek Beach ud­tryk­ker det.

Det er dog ik­ke al­le, der er eni­ge i Po­li­ti­co Eu­ro­pes vur­de­ring af Lars Løk­kes rol­le. En af dem er pro­fes­sor i statskund­skab Mar­le­ne Wind:

» Jeg er ik­ke enig i vur­de­rin­gen, for det det er ik­ke ham, de sid­der og bok­ser med på mø­det. Det er øst- lan­de­ne, der er i cen­trum af for­hand­lin­ger­ne, « si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.