Rsker­ne

BT - - NYHEDER -

Selv­om for­sker­ne på DCE og Sta­tens Na­tur­hi­sto­ri­ske Mu­se­um er ue­ni­ge om, hvor man­ge ul­ve der er i Dan­mark, så er de eni­ge om én ting: Ul­ven er her, og den er kom­met for at bli­ve: Før­ste ulv: Den før­ste be­kræf­te­de ulv i Dan­mark blev fun­det død i Na­tio­nal­park Thy i novem­ber 2012. Da hav­de ul­ven væ­ret bor­te fra Dan­mark i 200 år. Le­ve­vis: Ul­ve le­ver i kob­ler be­stå­en­de af en ha­nulv, en hunulv og de­res af­kom fra de se­ne­ste to år. DCE har fun­det dna- spor fra bå­de ha­nul­ve og hunul­ve. Der­for er det for­ment­lig kun et spørgs­mål om tid, før de før­ste ul­ve­un­ger bli­ver født, hvis de ik­ke al­le­re­de er her. Stør­rel­se: Ul­ve bli­ver op til én me­ter i skul­der­høj­de, 1- 1,5 me­ter lang ( eks­klu­siv ha­le) og ve­jer 30- 80 kg. Ul­ven er Eu­ro­pas næst­stør­ste rov­dyr på land – kun den bru­ne bjørn er stør­re end ul­ven. Fø­de: Ul­vens fø­de be­står ty­pisk af råvildt og kron­vildt, men de kan og­så dræ­be hus­dyr som får, ge­der el­ler kal­ve. I fe­bru­ar 2013, et par må­ne­der ef­ter at den før­ste ulv blev fun­det i Thy, blev en flok ind­heg­ne­de får an­gre­bet syd for Her­ning, og her vi­ste dna- ana­ly­ser fra DCE, at en ulv var in­vol­ve­ret. Ud­bre­del­se: Ul­ve er me­get til­pas­nings­dyg­ti­ge og le­ver i dag i Nor­da­me­ri­ka, Eu­ro­pa, Mel­le­mø­sten og Asi­en. Ul­ven, der blev fun­det i Na­tio­nal­park Thy, stam­me­de fra Lau­sitz- om­rå­det i Tys­kland. Der­med har Thy- ul­ven van­dret 850 ki­lo­me­ter fra sin fø­de­egn til Dan­mark. Ul­ve kan ube­svæ­ret til­ba­ge­læg­ge fle­re hund­re­de ki­lo­me­ter i lø­bet af få døgn. Le­ve­ste­der i Dan­mark: DCE har ud­pe­get ti ste­der i Dan­mark, hvor det vur­de­res sand­syn­ligt, at ul­ve kan bo­sæt­te sig. Det dre­jer sig pri­mært om de ve­st­li­ge og nord­ve­st­li­ge eg­ne af Jyl­land. Fra Tys­kland ved man, at sær­ligt øde he­de- og skov­om­rå­der uden me­gen tra­fik er at­trak­ti­ve for ul­ve. Jagt: Ul­ven er fre­det i EU, og der­for er jagt på ul­ve for­budt. Hvis ul­ve i Dan­mark får un­ger, er myn­dig­he­der­ne for­plig­tet til at yde dem sær­lig be­skyt­tel­se. Ul­ve­an­greb: Ul­ven op­fat­ter ik­ke men­ne­sker som byt­te, og der­for er an­greb på men­ne­sker ek­stremt sjæld­ne. I pe­ri­o­den 1950- 2000 blev der på ver­dens­plan dræbt 332 men­ne­sker af ul­ve, hvoraf de 278 døds­fald ske­te i In­di­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.