Dro­ner smug­ler ulov­li­ge gen­stan­de ind i fængs­ler

BT - - NYHEDER -

SMUGLERI I mindst to til­fæl­de er der iføl­ge Kri­mi­nal­forsor­gen brugt dro­ner til at smug­le ulov­li­ge gen­stan­de ind i dan­ske fængs­ler. Det skri­ver DR, som har få­et ak­tind­sigt i en ræk­ke do­ku­men­ter. Det er blandt an­det i et brev fra Kri­mi­nal­forsor­gen til Er­hvervs­sty­rel­sen i marts 2015.

» Kri­mi­nal­forsor­gen er vi­den­de om, at der i to til­fæl­de har væ­ret an­vendt dro­ner til at frag­te ulov­li­ge gen­stan­de ind i vo­res in­sti­tu­tio­ner. «

» Det­te sker, selv om reg­ler­ne for brug af dro­ner i nær­he­den af be­bo­e­de om­rå­der og ve­je er ret re­strik­ti­ve, « står der i bre­vet.

Kri­mi­nal­forsor­gen ud­tryk­ker i bre­vet be­kym­ring for, at de små, fjernsty­re­de luft­far­tø­jer he­le ti­den bli­ver bil­li­ge­re at an­skaf­fe sig. In­gen kom­men­ta­rer Hvil­ke ulov­li­ge gen­stan­de, der er ble­vet smug­let over fængsels- mu­re­ne, frem­går ik­ke af bre­vet. Kri­mi­nal­forsor­gen har hel­ler ik­ke øn­sket at stil­le op til in­ter­view, men skri­ver i en skrif­te­lig kom­men­tar til DR:

» Vi står selv­føl­ge­lig ved det, der står på skrift i ak­tind­sig­ten. Men vi kan ik­ke kom­men­te­re kon­kre­te til­fæl­de. «

» Det er et om­rå­de, vi in­ter­es­se­rer os for, men vi kan ik­ke kom­men­te­re, hvad vi even­tu­elt har gjort el­ler ik­ke gjort, « skri­ver Lars Brysting, sik­ker­heds­chef i Kri­mi­nal­forsor­gen.

De dan­ske fængs­ler har sto­re pro­ble­mer med inds­mug­ling af blandt an­det mo­bil­te­le­fo­ner. og ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V) har i ja­nu­ar igang­s­at en re­de­gø­rel­se, som skal af­dæk­ke, hvor­dan fi­re ud af de fem per­so­ner, som er va­re­tægts­fængs­let i for­bin­del­se med ter­r­or­sa­gen i Kø­ben­havn, har haft ad­gang til mindst syv mo­bil­te­le­fo­ner, mens de har sid­det fængs­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.