Få en vel­fun­ge­re

BT - - SUHDHED -

Din tarm in­de­hol­der om­kring 50 bil­li­o­ner bak­te­ri­er. Kun få pro­cent er farlige for os. Me­re end 90 pct. hjæl­per os på for­skel­lig vis til bl. a. at:

For­dø­je ma­den

Styr­ke im­mun­for­sva­ret ‘ Elsk din tarm’ af Chri­sti­ne Er­ritzøe og Le­ne Hans­son. Ud­kom­mer april 2016. For­la­get Aron­sen.

Dan­n­ne hund­red­vis af stof­fer, der går i blo­det og på­vir­ker krop­pens or­ga­ner po­si­tivt For­ske­re har in­den for de se­ne­ste år vist, at der er æn­drin­ger i tarm­fl­ora­en ved en ræk­ke syg­dom­me som fed­me, di­a­be­tes, hjer­te- kar- syg­dom­me, au­tis­me, led­degigt, tyktarm­skræft, kro­nisk tarm­be­tæn­del­se og ir­ri­ta­bel tyktarm. Hver syg­dom har si­ne sær­li­ge æn­drin­ger i tarm­fl­ora­en. Men man ved end­nu ik­ke, hvad der er hø­nen og æg­get. Er tarm­fl­ora­en æn­dret på grund af syg­dom? El­ler med­vir­ker de sær­li­ge æn­drin­ger i tarm­bak­te­ri­er­ne til at frem­kal­de syg­dom­men?. De spørgs­mål for­sø­ger dan­ske og uden­land­ske for­ske­re for ti­den at be­sva­re. Indtil da kan du selv bi­dra­ge til at ple­je din tarm­fl­ora i po­si­tiv ret­ning bl. a. via din kost. ‘ The Good Gut’ ( 2015) af Justin og Eri­ca Son­nen­burg. Ud­kom­mer 17. marts 2016 på dansk med tit­len ‘ Sun­de tar­me’. For­la­get Gyl­den­dal. ‘ Tar­me med Char­me’ ( 2015) af Gi­ulia En­ders. ( Pe­op­le’s Press).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.