Nde tarm­fl­ora

BT - - SUHDHED - Læs me­re på

‘ Low FODMAP di­et 3’ ( 2015) af Met­te Bor­re m. fl. om ir­ri­ta­bel tarm. For­la­get Muus­man.

An­ti­bi­o­ti­ka slår bå­de de syg­doms­frem­kal­den­de og de sun­de tarm­bak­te­ri­er ihjel. Tag der­for kun pe­ni­cil­lin, hvis du vir­ke­lig har

brug for det. Iføl­ge tarm­for­ske­re har børn, der bli­ver født ved kej­ser­snit, ca. 10- 20 pct. stør­re ri­si­ko for at ud­vik­le bl. a. allergi, ast­ma, ty­pe 1- di­a­be­tes, kro­nisk tarm­be­tæn­del­se. Det skyl­des, at de ik­ke er i kon­takt med mo­de­rens bak­te­ri­er i vag­i­na og hen­des af­fø­ring, li­ge­som et na­tur­ligt født barn er.

Har man der­for mu­lig- hed for at fø­de na­tur­ligt, er det at fo­re­træk­ke,

for­di det kan væ­re med til at styr­ke bar­nets tarm- og im­mun­sy­stem og fore­byg­ge syg­dom­me­ne. På Me­di­cinsk Mu­seion kan man fra som­me­ren 2017 op­le­ve en ny ud­stil­ling om sam­spil­let mel­lem hjer­ne og tar­me. Ud­stil­lin­gen hed­der ‘ Mind The Gut’. In­du­stri­a­li­se­re­de, for­ar­bej­de­de fø­de­va­rer kan på­vir­ke din tarm­fl­ora ne­ga­tivt -

be­græns der­for dit ind­tag af junk­food,

slik og ka­ger, der ik­ke in­de­hol­der de nød­ven­di­ge næ­rings­stof­fer, du har brug for, til at op­dyr­ke sun­de tarm­bak­te­ri­er i din ma­ve.

Ny­bag­te mødre bør helst am­me

de­res barn frem for at gi­ve mæl­ke­er­stat­ning. Am­ning frem­mer nem­lig væk­sten af gavn­li­ge bak­te­ri­er i bar­nets tarm­fl­ora, som er gavn­li­ge for ud­vik­lin­gen af im­mun­sy­ste­met, vi­ser bl. a. forsk­ning fra DTU Fø­de­va­re­in­sti­tut­tet og Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

En­hver form for stress kan ak­ti­ve­re ner­ver, der hæm­mer for­dø­jel­sen

og æn­drer tarm­fl­ora­en. Det er der­for vig­tigt, at man sør­ger for at le­ve en så ba­lan­ce­ret hver­dag

som mu­ligt. Få in­spira­tion til et sun­de­re liv med gu­i­der på BT PLUS

bt. dk/ plus Du kan spi­se dig til fle­re go­de mæl­ke­sy­re­bak­te­ri­er ved at ind­ta­ge syr­ne­de mæl­ke­pro­duk­ter som f. eks. A38 el­ler Cultura.

Men det kræ­ver et re­gel­mæs­sigt ind­tag, hvis du vil ha­ve en gavn­lig ef­fekt.

Du kan og­så kø­be så­kaldt Pro­bi­o­ti­ka i kap­sel­form. De vir­ker kun, mens man ta­ger dem og skal ta­ges i mini­mum fi­re uger. En del får det bed­re, hvis de li­der af di­ar­ré el­ler for­stop­pel­se, der kan væ­re tegn på uba­lan­ce i tar­men. Ge­ne­relt når du ind­ta­ger mæl­ke­sy­re­bak­te­ri­er, for­bed­rer du ba­lan­cen i ma­ve­tarm- ka­na­lens bak­te­ri­e­sam­men­sæt­ning. De fin­des f. eks. i fø­de­va­rer som kartofler, gu­le­rød­der og an­det grønt. Hvis man øger mæng­den af fi­bre i sin kost, er det dog me­get vig­tigt at drik­ke me­re væ­ske, for­di der el­lers let­te­re op­står for­stop­pel­se.

Vær op­mærk­som på, at nog­le fi­bre i stør­re mæng­der kan gi­ve luft i ma­ven,

som f. eks. rug­brød, æb­ler og kål. Spis ca. 600 gram frugt og grønt dag­ligt. For at frem­me en sund tarm­fl­ora skal du spi­se mas­ser af fuld­korn, ca. 75 gram dag­ligt. Fuld­korn in­de­hol­der så­kald­te lig­na­ner ( en slags an­tioxi­dan­ter), der frem­mer dan­nel­sen af sun­de bak­te­ri­er i ma­ven. Du kan f. eks. få fuld­korn gen­nem rug­brød, hav­re­gryn, bulgur, fuld­korns­ris el­ler fuld­korns­pas­ta. Frem til au­gust 2017 i New York på ’ Mu­se­um of Na­tu­ral Hi­story’ kan du op­le­ve ud­stil­lin­gen ‘ The Secret Wor­ld in­si­de You’. For at få den ret­te mæng­de næ­rings­stof­fer, der kan på­vir­ke din tarm­fl­ora po­si­tivt, bør du ind­ta­ge mas­ser

af fi­bre.

GRAFIK: Ru­ne Fa­ger­heim Fo­to: Ni­els Al­h­mann Ole­sen, Iris Tekst: Heidi Pe­der­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.